Stipendier

Stipendiemedel kan sökas ur nedanstående stiftelser:

Hernfrid Barks kulturstipendium
Stipendiet utdelas antingen som studiestipendium till person som visat påtaglig fallenhet för det område inom vilket utbildningen skall ske, eller som uppmuntran och erkänsla för särskilt förtjänstfull verksamhet av konstnärlig, vetenskaplig, humanitär eller allmänkulturell art.

Medel ur Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse
utdelas till 2 personer som vårdat någon sjuk eller äldre person tillhörande Gunnilbo församling.

Medel ur J L Eklunds stiftelse utdelas till personer inom Skinnskattebergs kommun för att öka kunskapen om jord och skog eller till belöning för förtjänstfullt arbete inom jordbruk eller skogsvård.

Medel ur Pontus Nohres stiftelse utdelas till elever folkbokförda i Skinnskattebergs kommun som genomgår fortsatt skolutbildning efter den obligatoriska grundskolan.

Ansökan ur Pontus Nohres stiftelse görs via extern webbplats
www.stiftelseansokan.se

Medel ur Gunnilbo Jordbruksstiftelse utdelas till personer boende inom Gunnilbo sockens gränser för att öka kunskapen om jord och skog, häri inbegripet även lanthushåll. Saknas ansökningar enligt vad som ovan nämnts kan medel utdelas till jordbrukare, bosatta inom samma område, vilka nedlagt berömvärt arbete på jorden.

Miljöpris och miljöstipendium
Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen skall leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en miljö- och eller hälsofarlig verksamhet genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling, aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte för insatser inom arbetsmiljöområdet.

Miljöstipendiet utdelas för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars syfte är förkovran i miljöfrågor.

Priset kan tilldelas enskild person, verksamhet eller grupper av enskilda personer som skolklasser, föreningar, arbetslag eller liknande. Pristagare skall som enskild person vara mantalsskriven i Skinnskattebergs kommun, medan organisation, verksamhet eller förening skall ha säte i kommunen. Undantag kan medges om pristagaren på annat sätt har nära anknytning till Skinnskattebergs kommun.

Sista ansökningsdag
För Henrfrid Barks kulturstipendium är sista dagen den 1 mars varje år.
För miljöpriset och miljöstipendium är sista dagen den 31 mars årligen.
För Augusta Bäckmans sjukvårdsstiftelse, J L Eklunds stiftelse och Pontus Nohres stiftelse är sista dagen den 31 oktober årligen.
För Gunnilbo Jordbruksstiftelse är sista ansökningsdag den 1 december varje år.

Ansökningsblanketter kan laddas ned här eller hämtas i kommunhusets reception.

Upplysningar lämnas av
Johan Mindelius, Skinnskattebergs kommun
Tel. 0222-451 13