Välj en sida

Ung och mår dåligt

Du som är barn, ungdom eller föräldrar kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara om du mår dåligt, känner dig nedstämd eller orolig. Det kan också vara om det är bråk inom familjen eller vid problem med alkohol och droger.

I Skinnskattebergs kommun kan du komma i kontakt med föräldra- och ungdomsstödjare Carina Granqvist, carina.granqvist@skinnskatteberg.se, tel. 0222 – 450 04

Viktiga telefonnummer
112 – i nödsituation
1177 – sjukvårdsrådgivning
116111 – BRIS, barnens hjälptelefon
077 – 150 50 50 – BRIS vuxentelefon – om barn
020 – 222 444 – Röda korset, jourhavande kompis
021 – 39 20 66 – Socialjouren
114 14 – Polisen
0223 – 470 70 – BUP-mottagningen (Barn- och Ungdomspsykiatrin) Fagersta
UMO, Din ungdomsmottagning på nätet

Olika problem och svårigheter där hjälp finns att få
Här har vi samlat information om de problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Här hittar du också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd. På landstingets webbplats 1177.se kan du läsa mer om de olika problemen, se länk under respektive rubrik.

Alkohol och droger
Brister i föräldraskap
Dyslexi
Dödsfall
Ekonomiska problem
Funktionsnedsättning
Ilska och utbrott
Kriminalitet
Kris i livet
Mobbning
Kränkande behandling
Problem i skolan
Riskbruk, missbruk
Sexuella övergrepp
Skilsmässa
Skolfrånvaro, skolk
Stress
Våld, övergrepp

Alkohol och droger

Barn och ungdomar är känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. Det viktigaste är att vara uppmärksam på tecken på att man har eller håller på att få problem med alkohol eller andra droger till exempel skolproblem, fysisk åkommor, humörsvängningar, nya vanor eller ovanor.

För att skydda den som är ung finns det därför åldersgränser för när man får köpa alkohol.

Du kan vända dig hit:

 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Magnus Falk, tel. 0222 – 451 44
  magnus.falk@skinnskatteberg.se
 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
 • Carina Kristoffersson, tel. 0222-450 19
 • Carina.kristoffersson@skinnskatteberg.se
 • 1177.se om alkohol och droger

Brister i föräldraskap

Alla barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt. Ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till och brister i omvårdnad och tillsynen av barnet. När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge stöd i föräldraskapet.

När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Du kan vända dig hit:

 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Magnus Falk, tel. 0222 – 451 44
  magnus.falk@skinnskatteberg.se
 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Carina Kristoffersson, tel. 0222-450 19
  Carina.kristoffersson@skinnskatteberg.se
 • 1177.se om brister i föräldraskap

« Överst på sidan

Dyslexi

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att läsa och skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner. Dyslexi kan vara medfödd eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom.

Rättigheter vid dyslexi
I författningar som gäller skolan nämns varken dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Elever med dessa funktionshinder ryms inom begreppen ” elever med svårigheter i skolarbetet” och ”elever med behov av specialpedagogiska insatser”. Rektor har skyldighet att tillse att det upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd.

Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan. Forskning har visat att skolmisslyckande ökar risken för psykisk ohälsa.

Du kan vända dig hit:

 • Skolsköterska Maarit Nyhlén 0222 – 451 61
  Skolkurator Mikael Nilsson 0222 – 451 68
  Rektor Birgitta Lowencrantz 0222 – 451 12
 • 1177.se om dyslexi

« Överst på sidan

Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt, en naturlig reaktion på förlust. Barn och ungdomar behöver mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör. Reaktioner kan vara sömnsvårigheter, ledsamhet och saknad, ilska, skuldkänslor och psykosomatiska problem.

Du kan vända dig hit:

 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Magnus Falk, tel. 0222 – 451 44
  magnus.falk@skinnskatteberg.se
 •  Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Carina Kristoffersson, tel. 0222- 450 19
  Carina.kristoffersson@skinnskatteberg.se

Skolkurator Mikael Nilsson 0222 – 451 68

BUP-mottagningen (Barn- och Ungdomspsykiatrin) Fagersta. Tel: 0223-470 70

« Överst på sidan

Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan innebära att barn och ungdomar växer upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Familjen inte pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder och tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Enligt socialtjänstlagen har du rätt till försörjningsstöd om du inte kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt.

Du kan vända dig hit:

 • Socialsekreterare/ekonomihandläggare:
  Mathz Eriksson 0222 – 450 66
  mathz.eriksson@skinnskatteberg.se
 • Socialsekreterare/ekonomihandläggare:
  Helen Bodin 0222 – 451 77
  helen.bodin@skinnskatteberg.se
 • Skolkurator: Mikael Nilsson 0222 – 451 68
 • 1177.se om ekonomiska problem

« Överst på sidan

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara fysiska och/eller psykisk. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället på olika sätt.

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin livsföring. Målsättningen med biståndet är att den enskilde ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt i samhällslivet.

För att få en insats beviljad enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är förutsättningen att den enskilde tillhör någon av lagens personkretsar. Den enskilde ska ha ett utrett behov av insatsen och att behovet faktiskt inte är tillgodosett på annat sätt. Målsättningen
med insatsen är att den enskilde ska kunna vara så självständig och delaktig som möjligt i samhällslivet. Personkretstillhörighet medför inte automatiskt rätt till insatser.

Du kan vända dig hit:

« Överst på sidan

Ilska och utbrott

Trotssyndrom används som benämning när barn beter sig negativt, fientligt och trotsigt mot sin omgivning: föräldrar, andra vuxna, kamrater. Det är inte ovanligt att barn som är impulsiva och överaktiva utvecklar trotssyndrom eftersom de har svårt att kontrollera sina reaktioner.

Du kan vända dig hit:

 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Magnus Falk, tel. 0222 – 451 44
  magnus.falk@skinnskatteberg.se
  Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
 • Carina Kristoffersson tel. 0222 – 450 19
  Carina.kristoffersson@skinnskatteberg.se
 • Skolkurator Mikael Nilsson 0222 – 451 68
 • 1177.se om ilska och utbrott

« Överst på sidan

Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De ungdomar som blir kriminella och begår många brott har ofta problem både i skolan och hemma.

När man fyller 15 år blir man straffmyndig. Det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare – till exempel hur polis, åklagare och domstol ska handlägga ärenden. Ungdomar kan dömas till exempelvis böter och fängelse – men personer under 21 år får sällan fängelsestraff.

Du kan vända dig hit:

 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Magnus Falk, tel. 0222 – 451 44
  magnus.falk@skinnskatteberg.se
 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Carina Kristoffersson tel. 0222- 450 19
  carina.kristoffersson@skinnskatteberg.se
 • 1177.se om kriminalitet

« Överst på sidan

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, en nära anhörigs död eller sjukdom, en olycka eller katastrof.

En så kallad livskris kan utlösas av till exempel en anhörigs sjukdom. Det är en typ av kris som oftast går att bearbeta och komma igenom med stöd av familj och vänner, även om det inte alltid känns så när man är mitt i den.

Utvecklingskriser är en del av människans psykologiska utveckling. De kan uppstå vid viktiga övergångar i livet, till exempel när man som tonåring tar klivet in i vuxenvärlden. Det är perioder då man är mer sårbar. Om det då händer något som upplevs som extra jobbigt har man sämre förutsättningar att hantera det.

En tredje typ av kris är den som kan inträffa i samband med plötsliga och oväntade händelser. Det kan till exempel vara dödsfall, sjukdom, olyckor och katastrofer samt våld och hot. Man har inte fått tid till att förbereda sig. Det oväntade drabbar en som ett knock-out-slag. Även den här typen av kriser klarar de flesta att ta sig igenom om man får stöd från människor i ens närhet. En del personer kan under en tid behöva mer professionell hjälp för att orka ta itu med konsekvenserna av det som hänt.

Du kan vända dig hit:

 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Tommy Westberg, tel. 0222 – 451 44
  tommy.westberg@skinnskatteberg.se
 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Carina Kristoffersson tel. 0222-450 19
  carina.kristoffersson@skinnskatteberg.se
 • Skolkurator Mikael Nilsson 0222 – 451 68
 • 1177.se om kris i livet

« Överst på sidan

Mobbning och kränkande behandling

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man över tid systematiskt utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad, förtrycks och blir utfryst.

Kränkande eller diskriminerande behandling kan anmälas till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Du kan vända dig hit:

« Överst på sidan

Problem i skolan

Att gå i skolan kan vara en rolig tid men det kan också vara en hemsk tid. Trivs man inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Du kan vända dig hit:

 • Skolsköterska Maarit Nyhlén 0222 – 451 61
  Skolkurator Mikael Nilsson 0222 – 451 68
  Rektor Birgitta Lowencrantz 0222-451 12
 • 1177.se om problem i skolan

« Överst på sidan

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta. Missbruk av alkohol, droger, mat, spel, sex liksom ätstörningar är några exempel.

Du kan vända dig hit:

 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Tommy Westberg, tel. 0222 – 451 44
  tommy.westberg@skinnskatteberg.se
 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Carina Kristoffersson tel. 0222-450 19
  carina.kristoffersson@skinnskatteberg.se
 • 1177.se om riskbruk och missbruk

« Överst på sidan

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp. Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

Om man är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot en, även om man själv vill eller tar initiativ. Det är brottsligt. Ett barn har inte heller rätt att ta på ett annat barn mot dess vilja.

Du kan vända dig hit:

 • Polis, tel. 114 14
 • BUP-mottagningen tel. 0223-470 70
 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Magnus Falk, tel. 0222 – 451 44
  magnus.falk@skinnskatteberg.se
 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Carina Kristoffersson tel. 0222 – 450 19
  Carina.kristoffersson@skinnskatteberg.se
 • 1177.se om sexuella övergrepp

« Överst på sidan

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Man kan som barn känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ens eget fel för att man har varit jobbig eller så. Det är aldrig barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv.

Du kan vända dig hit:

 • Skolkurator Mikael Nilsson 0222 – 451 68
 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Magnus Falk, tel. 0222 – 451 44
  magnus.falk@skinnskatteberg.se
 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Carina Kristoffersson tel. 0222 – 450 19
  carina.kristoffersson@skinnskatteberg.se
 • 1177.se om skilsmässa

« Överst på sidan

Skolfrånvaro, skolk

Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet eller andra problem

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Därför behöver man som förälder hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Vid problem med skolfrånvaro prata med lärare, rektor och kurator på din skola.

Du kan vända dig hit:

« Överst på sidan

Stress

Stress är den känsla som uppstår när man känner att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på eller när man har för höga krav och förväntningar på sig. Som att man inte får tiden att räcka till för allt som ska göras i skolan, samtidigt som man till exempel ska hinna träna, träffa kompisar, vara med familjen och hinna med olika fritidsaktiviteter.

Du kan vända dig hit:

 • Skolsköterska Maarit Nyhlén 0222 – 451 61
  Skolkurator Mikael Nilsson 0222 – 451 68
 • 1177.se om stress

« Överst på sidan

Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen.

Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Du kan vända dig hit:

 • Polis, tel. 114 14
 • BUP-mottagningen tel. 0223-470 70
 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Magnus Falk, tel. 0222 – 451 44
  magnus.falk@skinnskatteberg.se
 • Socialsekreterare/Barn- och ungdomshandläggare:
  Carina Kristoffersson tel. 0222 – 450 19
  carina.kristoffersson@skinnskatteberg.se
 • 1177.se om våld och övergrepp

« Överst på sidan