Välj en sida

Samrådsgrupp för finskt förvaltningsområde

Enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk är sverigefinnarna en av de fem nationella minoriteterna i Sverige, i likhet med judar, romer, samer och tornedalingar. Alla dessa minoritetsgrupper har sedan länge bott i Sverige, och var och en av dem har en egen kulturell, språklig och/eller religiös bakgrund och identitet. Enligt lagen ska myndigheterna främja de nationella minoriteternas möjligheter att bevara och utveckla deras egen kultur i Sverige. I synnerhet ska myndigheterna främja barnens användning av minoritetsspråk samt utvecklingen av deras kulturella identitet. Därtill ska myndigheterna ge representanterna för de nationella minoriteterna möjligheten att påverka sådana ärenden som berör dem samt informera om de rättigheter som de nationella minoriteterna har.

Från och med början av februari 2011 hör Skinnskattebergs kommun till förvaltningsområdet för finska språket. För att sverigefinnarna i kommunen ska ha en bättre möjlighet till att påverka ärenden som gäller dem finns det i kommunen en samrådsgrupp som består av representanter för kommunens tjänstemän och politiker respektive för Finska Föreningen. Största delen av medlemmarna hör till den aktuella minoritetsgruppen (sverigefinnar). Samrådsgruppen träffas regelbundet. Då har gruppen möjlighet att exempelvis planera olika åtgärder för att synliggöra sverigefinnarnas kultur och språk i kommunen samt för att kartlägga invånarnas behov gällande finskspråkig service. I gruppen diskuteras även användning av statsbidraget, som är avsett för de merkostnader som orsakas av minoritetslagens tillkomst.