Välj en sida

Välja plats till förskolan

Five young friends running outdoors smiling

Här följer information till Dig som vårdnadshavare som planerar att ställa ditt barn i kö till någon av kommunens förskolor i Skinnskattebergs kommun.

Rätt till förskola

Förskola erbjuds barn från och med ett års ålder tills de börjar förskoleklass eller skola om deras vårdnadshavare arbetar, studerar, är aktivt arbetssökande*,

*Aktivt arbetssökande ska styrkas

Köhantering

Reglerna för beräkning av kötid är gemensamma för alla förskolor inom kommunen. Det är ingen rangordning mellan olika kö alternativen. Kön sorterar på anmälningsdatum.

Uppsägning av plats
Uppsägningstiden för förskoleplats är två månader. Båda vårdnadshavarna måste registrera datum för sista dagen barnet kommer vara i verksamheten. Administratören justerar vid behov sista debiteringsdag, så att det stämmer med uppsägningstiden. Administratören utgår från datumet du gjorde uppsägningen. Är du ute i god tid med din uppsägning (mer än en månad) blir barnets sista dag i verksamheten även sista dag för debitering. Detta gäller från och med att ny blankett om uppsägning inkommit till kommunen.

Erbjudande om plats i förskola – platsgaranti
Barn har rätt till förskoleplats från ett års ålder. När du som förälder har anmält önskemål om förskoleplats ska barnet erbjudas förskoleplats inom fyra månader eller den månad som angivits i ansökan om den ligger längre fram i tiden än fyra månader. Om du som förälder tackar nej till ett erbjudande kan inte platsgarantin åberopas vid ett senare tillfälle.