Välj en sida

Avgifter och tillämpningsföreskrifter

Autumn family

Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning som det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Hemkommunen är ansvarig för att erbjuda alla barn plats i förskolan utifrån platsgarantin.

Avgifterna för kommunal verksamhet betalas till Skinnskattebergs kommun som tillämpar maxtaxa. Kommunfullmäktige beslutar om maxtaxan för förskoleverksamheten, vilket styr beloppet för den högsta möjliga avgiften. All verksamhet som bedrivs inom förskolan ska rymmas inom maxtaxan.

Kommunen skickar faktura på avgiften och betalningen ska vara kommunen tillhanda senast på förfallodagen. Sen betalning medför debitering av ränta enligt räntelagen. Högsta avgift debiteras vårdnadshavare fram till dess att hushållet anger sin inkomst till kommunen. Faktura för förskola och fritidshem ställs till den vårdnadshavare i hushållet där barnet är folkbokfört som angivits som fakturamottagare. Om barnet har växelvis boende kan delad faktura erhållas.
Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri plats i förskolan om 525 timmar/år under skolans läsår.

För mer detaljerad information se bilagan tillämpningsföreskrifter här.
Övriga blanketter kopplade till förskolan finner du här.