Välj en sida

Aktuellt

https://vastmanland.ip-only.se/nyheter/?kommun=Skinnskatteberg

IP Only planerar även ett liknande riktat direktutskick till Solmyra/Bysala/Karmansbo området inom kort. Notera att IP Onlys Stadsnätschef träffade Solmyras fibergrupp och kommunen den 14 november i Solmyra för att ge en statusuppdatering.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta kommunens bredbandssamordnare, Tommy Veittikoski, på telefon: 0222-51 57 20 eller på mejl: tommy.veittikoski@skinnskatteberg.se.

 

Under fjärde kvartalet 2018 återupptas fiberutbyggnaden i projekt Skinnskatteberg Riddarhyttan Kärrbo

 • Tätorten/Långviken/Sundet. Asfaltsåterställning i tätorten har slutförts i september månad av IP-Only. IP-Only planerar nu för fastighetsinstallationer och att bygga fastighetsnät i flerfamiljsfastigheter, både privata och kommunala, vilket bland annat inkluderar hyreshus och bostadsrättsföreningar. IP-Onlys tidsplan är oförändrad sedan den senaste uppdateringen från augusti, d.v.s. fibernätet ska vara klart senast 30 juni, 2019.
 • Riddarhyttan/Baggbron. Ett stormöte har tagit plats i Baggbro skola den 21 september. Deltagare på mötet var Baggbrobydens fibergrupp (två personer), Baggbrobygdens byalag (en person), IP Only (fyra personer), Skinnskattebergs kommun (två personer) och Region Västmanland (två personer). IP-Only har beslutat att upphandla ny entreprenör för att återställa och slutföra utbyggnaden av fiber i området. Vidare så kommer IP-Only i oktober att begära förlängning av bidragstiden från Länsstyrelsen. Ett mötesprotokoll har uppförts för detta möte och ett uppföljningsmöte är planerat till slutet av oktober. Vidare så kommer IP-Only att skicka ut information om mark- och skördeskadeersättning nu i oktober och asfaltsåterställningen i Riddarhyttans centrum kommer att genomföras i oktober/november.
 • Stjärnvik (Oti till Färna). IP-Only har beslutat att upphandla ny underentreprenör och en slutbesiktning kommer att genomföras i området, så att den nya underentreprenören vet var dom ska ta vid. IP-Only kommer, även för detta område (se ovan kommentar för Riddarhyttan/Baggbron), begära förlängning av bidragstiden från Länsstyrelsen. Verifiering av fastigheter och markavtal sker för närvarande av IP-Only för att säkerställa att när grävningen kommer igång igen så finns alla avtal på plats och att det är klart med respektive markägare hur grävningen kommer att ske. IP-Onlys tidsplan är densamma som för tätorten och Riddarhyttan/Baggbron, d.v.s. fibernätet ska vara klart senast juni 2019.
 • Södra kommundelen (Solmyra/Bysala/Karmansbo). Inväntar fortfarande byggbeslut från IP-Only vilket har försenats p.g.a. tvist/förhandlingar med underentreprenör. Här undersöker IP-Only flera alternativ, bl.a. att använda den nya underentreprenören för Stjärnvik eller underentreprenören som för närvarande bygger ut fibernätet söderifrån mot Karmansbo.
 • Uttersberg/Laggarbo/Västanhed. Avtal- och planering av samförläggning med Vattenfall och Sweco pågår, vilket kommer att skapa förutsättningar att knyta ihop ett fibernät mellan Karmansbo och Västanhed. Vattenfalls tidsplanering är att samförläggningen kommer att slutföras 2019. Trots att anslutningsgraden för detta område endast är 40%, det krävs 60% för att IP-Only ska ta ett byggbeslut, så undersöker IP-Only möjligheten att fibersätta centrala delar av Uttersberg och Laggarbo genom att knyta ihop dessa områden med Riddarhyttan/Baggbrons fibernät. Detta skapar förutsättningar för en nystart i området och ökar anslutningsgraden till 60%.
 • Trafikverket. Uppföljning och åtgärder från besiktning av Trafikverkets vägar sker fortlöpande av IP-Only.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta kommunens bredbandssamordnare, Tommy Veittikoski, på telefon: 0222-51 57 20 eller på mejl: tommy.veittikoski@skinnskatteberg.se.

Nedan så finns en uppdatering på kommunens bredbandsmål, status på fast bredbandsuppkoppling i kommunen, status på IP-Onlys utbyggnad av fiber i de 5 olika områdena i kommunen samt en uppdatering av tidsplanen för IP-Onlys färdigställande av fibernätet i tätorten, Riddarhyttan/Baggbron och Stjärnvik.

Kommunen bredbandsmål
Skinnskattebergs kommuns bredbandsmål är att verka för att alla byggnader med bostäder och verksamheter ska ha möjlighet till bredbandsuppkoppling och mobiltelefoni. Med bredband avses optisk fiber som den huvudsakliga tekniken. I kommunens samverkansavtal med IP-Only är det fastställt att 90% av alla hushåll och företag ska, senast 31 december 2020, ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s.

Status på fast bredband i kommunen
Nedan sammanställning är baserad på officiell statistik från Post- och Telestyrelsen (PTS). Notera att PTS kartläggning inte omfattar mobilt bredband som kan användas överallt där det finns täckning.

Tabell: tillgång till fast bredband med olika hastigheter – Skinnskattebergs kommun
År                          2015      2016    2017
10   Mbit/s          100%     100%   100%
30   Mbit/s           60%       59%     58%
100 Mbit/s           16%       25%     33%
Källa: PTS, 1 oktober, 2017

Status – vad har hänt under sommaren 2018 och vad händer inom närmaste tiden?
De flesta är medvetna om att IP-Onlys pågående utbyggnad av fibernätet i Riddarhyttan/Baggbron och Stjärnvik har varit kantade av olika typer av kvalitetsproblem medan utbyggnaden i tätorten har fortskridit bättre. Detta har lett till förseningar i de tre pågående projekten (tätorten, Riddarhyttan/Baggbron och Stjärnvik) och det har även försenat IP-Onlys beslut att bygga ut Solmyra/Bysala/Karmansbo-området. Kommunens bredbandssamordnare gör bedömningen att detta i huvudsak har berott på att det saknats kompetent projektledning från IP-Onlys sida. I maj 2018 så har IP-Only utnämnt en ny byggledare för Skinnskattebergs kommun och Bredbandssamordnarens bedömning är att denna byggledare är rätt person för att slutföra byggnationen av fibernätet i kommunen.

Eftersom det har varit kvalitetsproblem i utbyggnaden så behöver det säkerställas att det arbete som IP-Only redan gjort är genomfört i enlighet med branschstandarden Robust Fiber. Därför har IP-Only, kommunens bredbandssamordnare och byalagens fibergrupper kommit överens om att genomföra, och ytterligare utöka, besiktningsprocessen med flertalet förbesiktningar som leds av Robust Fiber-certifierade och oberoende besiktningsmän. Har IP-Only gjort fel så får de ”göra-om-och-göra-rätt” och detta är viktigt för att kommunens medborgare, företag och kommunal verksamhet ska få ett stabilt fibernät som håller på lång sikt.

 • Tätorten/Långviken/Sundet. Status är att IP-Only har genomfört större delen av grävningarna och flertalet fastighetsinstallationer har genomförts medan viss grävning och fastighetsinstallationer fortfarande kvarstår. Viss återställning har gjorts i tätorten under sommaren (framförallt i kommunala grönområden). Den 23 augusti 2018, så genomfördes en återställningskontroll i tätorten för att klargöra vad som behöver återställas (mark och väg). Deltagare i kvalitetskontrollen var IP-Only, flera underentreprenörer, Skinnskattebergs vägförening och flertalet representanter från kommunen. Omkring 15 olika vägavsnitt identifierades, vilka ska återställas med asfalt och detta kommer att ske inom kort. Återställning av (grus)vägar i bl.a. Höglunda påbörjas inom kort. Notera att en förbesiktning på teknik/anläggning redan har genomförts hösten 2017.
 • Riddarhyttan/Baggbron. Status är att IP-Only har slutfört större delen av grävning och fastighetsinstallationer. Besiktningsprocessen har påbörjats med en förbesiktning som genomfördes den 30 maj. IP-Only har, tillsammans med underentreprenör, påbörjat åtgärdsplanen som kräver att de träffar varje enskild markägare och vägförening för att säkerställa att byggnationen har skett enligt avtal och enligt branschstandarden Robust Fiber. IP-Only planerar att genomföra asfaltering av det centrala vägnätet i Riddarhyttan vid samma tidpunkt som för asfalteringen i tätorten (se ovan). IP-Only har även under sommaren 2018 påbörjat en samförläggning med Vattenfall i Aronsbergsområdet.
 • Stjärnvik (Oti till Färna). Hittills har flertalet fastighetsinstallationen gjorts medan en klar majoritet av grävningen återstår. Den 31 augusti 2018 genomförs ett möte med byalagets ordförande, IP-Onlys byggledare och kommunens bredbandssamordnare. Fokus för detta möte är att planera slutförandet av alla markavtal innan grävningen kommer igång igen. Vidare kommer en förbesiktning genomföras och datum för detta ska fastställas inom kort. Förbesiktningen i kombination med slutförande av markavtal är viktigt att genomföra så att IP-Only kvalitetssäkrar grävningen och undviker de misstag som t.ex. gjorts i Riddarhyttan/Baggbron-området.
 • Solmyra/Bysala/Karmansbo. Här inväntar vi fortfarande byggbeslut från IP-Only eftersom anslutningsgraden ligger på godkänd nivå, 60%. Byggbeslutet är försenat eftersom IP-Only ej ännu slutfört förhandlingar med underentreprenör.
 • Uttersberg-Laggarbo-Västanhed. Förutsättningarna är inte de bästa för området med nuvarande anslutningsgrad på ca 40% och det krävs enligt samverkansavtalet minimum 60% för utbyggnad. Kommunen har beslutat att finansiera en samförläggning av fiber när Vattenfall förlägger ny elledning från Karmansbo till Västanhed. Kommunens bredbandssamordnare har, tillsammans med Sweco, under sommaren 2018 förberett samförläggningen och markavtal har skickats ut och upphandling av material har påbörjats. Samförläggning planeras att genomföras under hösten 2018 och vi inväntar definitivt datum från Vattenfall. Vidare så undersöker IP-Only nu aktivt möjligheten, trots den låga anslutningsgraden, att till en början koppla in fiber i de större befolkningsorterna i detta område, dvs. Uttersberg, Laggarbo och Västanhed. När detta har klargjorts skulle det sänka tröskeln för en utbyggnad till området och skapa förutsättningar för en nystart i området för att öka anslutningsgraden till 60%.
 • Trafikverket. Under sommaren har besiktningar genomförts mellan Trafikverket och IP-Only och slutsatsen från besiktningarna är att längre sträckor mycket sannolikt behöver omförläggas.

Uppdaterad tidsplan
Den tidsplan som tidigare kommunicerats för tätorten, Riddarhyttan/Baggbron och Stjärnvik har varit enligt följande: ”Området planeras vara klart och slutbesiktigat under 2018. Den exakta tidpunkten är beroende på utfall från besiktningsprocessen.”.

Nu har utfallen från en del av besiktningar kommit in och bedömningen är att utfallet av dessa besiktningar kommer att kräva att IP-Only omförlägger, framförallt längs en del av Trafikverkets vägar, och det kommer att försena IP-Onlys tidsplan för färdigställande till första hälften av 2019 (gäller för tätorten, Riddarhyttan/Baggbron och Stjärnvik projekten). Kommunens bredbandssamordnare anser att, i detta specifika fall, att förseningen är rättfärdigad eftersom kommunens fokus är att säkerställa att kommunens medborgare, företag och kommunala verksamheter får ett robust fibernät enligt branschstandard som kommer att hålla länge. Kommunen arbetar aktivt för att IP-Only ska färdigställa fibernätet så fort som möjligt i enlighet med kommunens samverkansavtal med IP-Only och i enlighet med branschstandarden Robust Fiber.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta kommunens bredbandssamordnare, Tommy Veittikoski, på telefon: 0222-51 57 20 eller på mejl: tommy.veittikoski@skinnskatteberg.se.

I Solmyra/Bysala/Karmansbo området så inväntar vi byggbeslut från IP Only. Tidpunkten för när detta beslut ska tas är främst beroende på när förhandlingarna mellan IP Only och underentreprenörer har genomförts för detta område.

I Västanhed/Laggarbo/Uttersberg är förutsättningarna inte det bästa eftersom anslutningsgraden är ca 40% för alla fastigheter och strax under 60% för fast boende. Trots att IP Only kräver 60% anslutningsgrad för att fatta ett byggbeslut, så har kommunen aktivt arbetat på lösningar för detta område. Förvaltningen utreder möjligheten att samförlägga fiberkanalisation när Vattenfall förlägger ny elledning från Karmansbo till Västanhed med trolig byggstart i kvartal 3, 2018. Detta skapar förutsättningar för ge en nystart till området och öka anslutningsgraden till 60%.

 • Centralorten-Långviken-Rönningen. Byggnationen påbörjas åter i vår efter att snön smält. Området beräknas vara klart och slutbesiktigat maj/juni 2018. Tidsplanen kan ändras beroende på bland annat tillstånd från Trafikverket. En mer detaljerad tidsplan kommer inom kort.

 • Baggbron-Riddarhyttan. Byggnationen påbörjas åter i vår efter att snön smält. Byalagets fibergrupp, IP-Only och kommunen har kommit överens om att genomföra en extra kvalitetskontroll av en oberoende besiktningsman enligt branschstandard Robust Fiber. Kvalitetskontrollen kommer troligen genomföras först till våren när snön smält. Området beräknas vara klart och slutbesiktigat 2018. Tidsplanen är beroende på bland annat tillstånd från Trafikverket och utfall av kvalitetskontroll och besiktningar.
 • Färna-Gunnilbo-Stjärnvik-Bastmora-Oti. Området beräknas vara klart och slutbesiktigat 2018. Pågående i området är bland annat kvalitetssäkring av avtal innan byggnationen påbörjas åter i vår efter att snön smält.
 • Solmyra-Bysala-Karmansbo. Södra delen av vår kommun har bedömts som ett kommersiellt gångbart område. Det betyder att IP-Only inte behöver några statliga stödmedel för att kunna bygga. Status är att ett byggbeslut inväntas från IP-Only. Tidpunkten för när byggbeslutet tas är beroende på när ovan kvalitetssäkring av avtal har genomförts (se under punkten Färna-Gunnilbo-Stjärnvik-Bastmora-Oti).
 • Västanhed-Laggarbo-Uttersberg. För närvarande är anslutningsgraden ca 40 % vilket är lägre än det kommersiellt gångbara målet på 60 %. Någon form av bidrag behövs och det stora antalet fritidshus gör att sannolikheten för statliga medel är liten. Förvaltningen utreder möjligheten att samförlägga fiberkanalisation när Vattenfall förlägger ny elledning från Karmansbo till Västanhed. Detta skulle kunna sänka tröskeln för en utbyggnad till området. Kommunen inväntar kostnadsförslag från Vattenfall innan eventuellt samförläggning kan påbörjas i  kvartal 2, 2018.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta kommunens bredbandssamordnare, Tommy Veittikoski, på telefon: 0222-51 57 20 eller på mejl: tommy.veittikoski@skinnskatteberg.se.

2018-01-29

Kopparnätets status i Skinnskattebergs Kommun

Telia kom nyligen ut med en rapport angående planerade nedläggning av kopparnätet i Sveriges kommuner. För Skinnskattebergs kommun planeras för närvarande inga nedläggningar av kopparnätet under 2018 och 2019. För att se senaste status på Telias nedläggning av kopparnät i Sverige, klicka på länken https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat.

2018-01-29

Ny Bredbandsamordnare

Fr.o.m. januari, 2018, har Tommy Veittikoski tagit över rollen som Bredbandssamordnare i Skinnskattebergs kommun efter Johannes Nilsson. Tommy nås på 0222-51 57 20 och tommy.veittikoski@skinnskatteberg.se.

2017-08-30

Uppdatering av bredbandsutbyggnaden i vår kommun

 • Västanhed-Laggarbo-Uttersberg

I Laggarbo, Uttersberg och Laggarbo har Länsstyrelsen ännu inte meddelat om stödmedel. En arbetsgrupp finns sedan början av sommaren på plats och arbetet med att väcka intresse och diskutera möjligheter med bredband via fiber. Ca 40% har gjort en beställning. Arbetsgruppen hade ett första möte den 14 augusti tillsammans med kommunens samordnare.

I 11 juli 2017 hölls ett informationsmöte i Uttersberg med riktigt stor uppslutning. Kul att vi är på gång även här! Kommunens bredbandssamordnare och representant för Bynet/IP-Only presenterade och svarade på frågor.

 • Färna-Gunnilbo-Stjärnvik-Bastmora-Oti

Tisdagen den 16e maj anordnade byalaget i Stjärnvik markägarmöte i Stjärnviks bygdegård för projektområdet som sträcker sig från Färna i söder till Oti i norr. IP-Only och deras dotterbolag Bynet fanns på plats för att informera om processen framåt. Även Skinnskattebergs och Fagersta kommuns bredbandssamordnare fanns på plats eftersom projektet sträcker sig över kommungränsen. Byggstart är planerat till hösten 2017.

Pågående i området är att få klart alla markavtal samt upphandling av entreprenör för arbetet som beräknas fortskrida en bra bit in på 2018.

 • Solmyra- Bysala-Karmansbo

Södra delen av vår kommun (söder om Färna längs båda sidor av Långsvan och Lillsvan inklusive Karmansbo till kommungräns Köping) har bedömts som ett kommersiellt gångbart område. Det betyder att IP-Only inte behöver några statliga stödmedel för att kunna bygga. Här krävs liksom i tätorten en anslutningsgrad om 60 % av samtliga hushåll (fritidshus och fastboende) för att byggnationen ska bli av. Här finns sedan drygt ett år en arbetsgrupp som arbetar hårt för att nå hela vägen fram. Det saknades i augusti 2017 fortfarande ett fåtal anslutningar för att nå de 60 % som krävs för bygg- och investeringsbeslut.

 • Baggbron-Riddarhyttan

Grävningen är i full gång. Området omfattar även många mindre platser som till exempel Godkärra, Darsbo, Sunnanfors, Skräddarbo och Bäcka med flera.

Många frågor har inkommit om återställning. Bynet/ IP-Only låter meddela att grovåterställning sker ett par veckor efter grävning. En finare återställning sker till våren. Har du frågor på detta eller exempel på där du inte tycker det skötts rätt, ta gärna ett kort eller en kort film och skicka till johannes.nilsson@skinnskatteberg.se.

 • Centralorten-Långviken-Rönningen

Förläggning av fiber i Skinnskattebergs tätort (inklusive Långviken och Rönningen) började v33. I tätorten använder man sig av en förläggningsmetod som heter microtrenching där ett tunt spår skärs i vägen. Förläggning sker direkt därpå och spåret fylls igen. Förhoppningsvis börjar inkopplingen av enskilda fastigheter under hösten.

2017-06-29 

Skinnskattebergs kommun ska delta i Regeringens Bredbandsforum

Skinnskattebergs kommun är som enda kommun i Sverige inbjuden att delta i Regeringens Bredbandsforum och en ny arbetsgrupp med fokus på landsbygden. Landsbygdsgruppen ska fokusera på bredband på landsbygden och hur regeringens mål ska nås även i mer gles befolkade områden av vårt land. Detta har varit och är fortsatt en viktig fråga för vår kommun som består av stora landsbygdsområden.

Läs mer om PTS Bredbandsforum och Landsbygdsgruppen här:http://www.bredbandsforum.se/Om-Bredbandsforum/Vara-arbetsgrupper/Landsbygdsgruppen-AG-XVI/.

Här kan du läsa Bredbandsforums pressmeddelande i samband med lanseringen av arbetsgruppen: http://bredbandivarldsklass.se/Om-Bredbandsforum/Nyheter/Ny-arbetsgrupp-ska-ska-hitta-losningar-for-framtidssakert-bredband-till-alla-oavsett-var-man-bor-eller-verkar/

Samtidigt som vi hoppas lära och kunna påverka deltar vi med en övertygelse om att kunna bidra med erfarenheter från de senaste årens bredbandsarbete i Skinnskatteberg och grannkommuner. Representant till arbetsgruppen för Skinnskattebergs kommun är Johannes Nilsson och han tar gärna med dina synpunkter och ideer för hur vi säkrar snabbt och stabilt bredband till landsbygden i Skinnskatteberg och resten av Sverige.

Därför, har du en bra ide på hur vi löser fiberutmaningen på landsbygden, eller konstruktiv kritik till hur bredbandsutbyggnaden fungerar idag, skicka ett mail till johannes.nilsson@skinnskatteberg.se eller ring
0222-51 57 20.

2017-06-22 

Grävningen är i full gång i projektet Baggbron-Riddarhyttan i vår kommun. Området innefattar även många mindre platser som till exempel Godkärra, Darsbo, Sunnanfors, Skräddarbo och Bäcka med flera.

Det har inkommit frågor till oss på kommunen om återställning av väg och mark efter grävning. Återställning sker av ett annat arbetslag än det som gräver och med en viss tidsfördröjning. Det betyder att det kan ta en eller ett par veckor innan marken/vägen återställs. Detta görs för att massan som tagits upp ska hinna sätta sig.

Upplever du problem eller störningar på grund av det mycket stora entreprenörsarbete som pågår i och med fiberutbyggnaden i vår kommun, dokumentera gärna! Ta några kort eller skriv en lista på berört område/tomter och hör av dig till oss. Ju mer detaljerad information vi får desto bättre feedback kan vi ge IP-Only när vi har avstämningsmöten.

En annan ganska vanlig fråga vi får är om det fortfarande är möjligt att ansluta sig. Enklaste sättet att få ett svar är att ringa direkt till IP-Onlys kundservice på 0200-43 00 00 eller surfa in på malardalen.ip-only.se och klicka på kundservice. Förenklat uttryckt går det att anmäla sig så länge grävmaskinen inte gått förbi ditt hus. Beställningen måste dock göras på webben eller via telefon.

Har du frågor eller funderingar rörande detta eller annat fiberrelaterat är du välkommen att skriva eller ringa till johannes.nilsson@skinnskatteberg.se, 0222-51 57 20.

2017-06-09

Byggstart för fiber i Skinnskattebergs tätort (inklusive Långviken och Rönningen) närmar sig. Grovprojektering klar och detaljprojektering av området har påbörjats. Arbetet beräknas påbörjas under v34 givet att tillstånd från Trafikverket m.fl. är klara dessförinnan.

Är du osäker på om din beställning gått igenom eller vill du göra en beställning är det inte för sent. Ta i så fall kontakt med IP-Onlys kundtjänst för mer information.

Om du bor i Skinnskattebergs kommuns bostäder behöver du inte göra något. Skinnskattebergs kommun kommer att ansluta alla lägenheter så hyresgäster får möjlighet till snabbt internet.

2017-05-19

Tisdagen den 16e maj anordnade byalaget i Stjärnvik markägarmöte i Stjärnviks bygdegård för projektområdet som sträcker sig från Färna i söder till Oti i norr. IP-Only och deras dotterbolag Bynet fanns på plats för att informera om processen framåt. Även Skinnskattebergs och Fagersta kommun fanns på plats eftersom projektet sträcker sig över kommungränsen.

Missade du mötet eller har frågor om vad som sker nu tveka inte att höra av dig till Johannes Nilsson på Skinnskattebergs kommun eller Jan Abrahmasson på Fagersta kommun.

2017-05-08

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår att nivån för grundläggande internethastighet som staten garanterar bör höjas från 1 Mbit/s till 5 Mbit/s. Det fastslås i rapporten Översyn av nivån för funktionellt tillträde till internet.

Läs mer på Bredbandsforums webbsida.

2017-04-27

Nu har utbyggnaden av bredband via fiber i vår kommun kommit igång. Först ut är Riddarhyttan och Baggbron.

Den 27e april anordnades en fiber-kickoff i Baggbron av Baggbrons byalag och Skinnskattebergs kommun. Ett sjuttiotal personer fick höra Landshövding Minoo Akhtarzand, regional utvecklingsdirektör Maria Linder och kommunalråd Carina Sandor tala om vikten med snabb och tillförlitlig uppkoppling för att kunna leva och verka på landsbygden. IP-Only, som står för utbyggnaden, fanns på plats för att svara på frågor. Även Telia närvarade för att svara på frågor.

Vi vill tacka alla eldsjälar för ett jätte jobb och vilken fantastisk dag det blev.

Besök gärna Skinnskattebergs kommun på facebook för bilder och fler uppdateringar!

2017-04-10

Tidigare i vinter togs byggbeslut för projektet Baggbron-Riddarhyttan, Skinnskattebergs tätort samt projektet Färna-Gullilbo-Stjärnvik-Bastmora-Oti. Detaljprojektering och arbete med markavtal pågår för fullt.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller vill komma i kontakt med arbetsgruppen i ditt område.

2017-04-06

Kommunen höll avstämningsmöte med IP-Only och representanter för vägföreningarna i kommunens tre tätorter. Mycket uppskattat och vi ser nu fram emot att utbyggnaden ska dra igång på allvar.

2016-11-24

IP-Only beviljas 7 miljoner kronor av Länsstyrelsen för att bygga fiber i Färna, Gunnilbo, Sjärnvik, Bockhammar och vidare till Oti/Hedkärra.

Läs mer på Länsstyrelsen i Västmanlands läns webbplats.

2016-10-13

På PTS web finns nu information om operatörernas förändringar i tele- och bredbandsnäten.

Klicka här eller klistra in länken nedan i din webläsare för att komma till PTS web.

http://www.pts.se/sv/privat/telefoni/fast-telefoni/forandringar-i-tele–och-bredbandsnaten/

2016-09-23

Marknadsföring av IP-Onlys fibernät i vår kommun har pågått under sommaren. Projektet Baggbron-Riddarhyttan som beviljades stödmedel av länsstyrelsen i våras har nu också nått tillräcklig anslutningsgrad. Nu pågår detaljprojektering av hela området.

Projektet i östra delen av vår kommun (från Färna och Gunnilbo via Stjärnvik och Bockhammar vidare till Bastmora och Hedkärra) söker bidrag och har omkring 90 % anslutningsgrad av fastboende. Det kvarstår att se om det räcker i konkurrens mot länets andra sökande. Något datum för beslut hos länsstyrelsen finns inte än, förhoppningsvis under hösten.

I Skinnskattebergs tätort saknas fortfarande några anslutningar för att IP-Only ska kunna ta beslut om utbyggnad. Detsamma gäller för södra kommundelen.

Ytterligare informationsmöten planeras, håll utkik på den här sidan om du är intresserad.

Om du inte har beställt en anslutning till din fastighet men är intresserad ber vi dig ta kontakt direkt med IP-Onlys kundservice.

Information finns även på byalagens egna siter.

2016-07-01 

Skinnskattebergs kommun och IP-Only har kommit överens om att samverka för en utbyggnad av fiber med en målsättning att alla byggnader med bostäder och verksamheter i Skinnskattebergs kommun ska ha möjlighet till bredband via fiber till ett solidariskt pris.

Läs hela pressmeddelandet här.

2016-06-16 

Den 15 juni beviljade Länsstyrelsen i Västmanlands län stödmedel om totalt 7,7 miljoner kronor till IP-Only för utbyggnad av fiber i området Riddarhyttan och Baggbrobygden i vår kommun. Resterande 6,3 miljoner kronor av beslutsomgången tilldelades Fibras projekt i Sevalla i Västerås kommun.

Läs mer på Länsstyrelsen i Västmanlands läns web.

2016-04-08 

Under mars och april månad har företaget IP-Only gått ut med erbjudande om fiberanslutning till hushåll i stora delar av vår kommun. Kommunen tycker det är glädjande att ännu en privat aktör visat intresse för att anlägga fiber i Skinnskatteberg.

Mer information om bredband via fiber i Skinnskatteberg finns på www.skinnskatteberg.sebredband. Om du inte finner det du söker på vår webb kan kommunens samordnare för bredband och IT svara på generella frågor om fiberutbyggnad och hur kommunen arbetar. Du når Johannes Nilsson på 0222-45042 eller johannes.nilsson@skinnskatteberg.se.

För specifika frågor om det aktuella erbjudandet ber vi att du vänder dig direkt till IP-Only via www.malardalen.ip-only.se eller 0171-66 51 00.

2016-03-31 Uppdaterad information om telestationer

Telia har meddelat kommunen att Telia-kunder som berörs av nedläggningen av Baggå och Solmyra telestationer i augusti 2016 kommer få sina formella uppsägningar under v14. Har du en annan operatör för TV, Internet via ADSL eller telefoni vänder du dig direkt dit för mer information. Kommunens samordnare för bredband och IT-frågor kan svara på generella frågor om avvecklingen av kopparnätet och vad kommunen gör för att tackla konsekvenserna via e-post: johannes.nilsson@skinnskatteberg.se eller tel. 0222-45042.

Listor över samtliga telestationer i Sverige som kommer att avvecklas under 2016 och 2017 finns att läsa på Telias webb www.telia.se/privat/om/framtidensnat.html.

2016-02-17 Information om telestationer

TeliaSonera meddelar på sin webb www.telia.se/privat/om/framtidensnat.html att Baggå och Solmyra telestationer kommer avvecklas under 2016. Sommaren 2015 togs telestationen i Stjärnvik ur drift. Det betyder att fast telefoni och internetuppkoppling via kopparnätet och ADSL försvinner. Alternativet som erbjuds är mobila tjänster från de olika operatörerna.

TeliaSonera har meddelat kommunen att de som nätägare inte kommer att gå ut med allmän information till drabbade hushåll. Detta är upp till varje operatör. Kommunen har inte fått några listor eller kartor från TeliaSonera på exakt vilka områden och hushåll som berörs. Är du osäker på om du berörs? Ta kontakt med din operatör för telefon och internet.

2015-08-18

Under 2015/16 bygger Skanova och TeliaSonera ett bredbandsnät med optisk fiber i vår kommun. Den första etappen fokuserar på villaområdena “gamla” och “nya” Masbo. Privata aktörer tittar på ytterligare utbyggnad i kommunen men har idag ingen konkret plan för framtida etapper.

Om du bor på Masbo och önskar ansluta dig i efterhand kostar det enligt uppgift från Telia Öppen Fiber (020-40 24 00) 34,900:- med en leveranstid om 50-60 arbetsdagar.

Bredband - Aktuellt