Välj en sida

Attefallshus

För attefallshus gäller samma krav som om åtgärden krävt bygglov för bland annat utformning, anpassning och påverkan på omgivningen.

I stället för bygglov måste en anmälan göras till kommunen. Fortfarande gäller att kommunen ska ha fattat ett beslut om startbesked innan du får börja bygga.

Attefallshuset får ha en sammanlagd byggnadsarea på högst 25,0 m² ( = utvändigt mått). Höjden från mark till taknock får vara max 4,0 meter.

Attefallshuset får bara uppföras på en tomt där det redan finns ett fritidshus eller ett en- eller tvåbostadshus. Byggnaden ska placeras i närheten av huset och den får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. De grannar som berörs kan medge att byggnaden placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Skriftliga medgivanden på en situationsplan med läget inritat utgör en säkerhet mot framtida granntvister.

Ett attefallshus får placeras på prickmark, men inte inom ett område som betecknas som värdefull kulturmiljö. Inom strandskyddat område krävs strandskyddsdispens.

Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter. Avstånd till järnväg ska vara minst 30,0 meter. Om attefallshuset placeras närmare bostadshus än 4,0 meter ska byggnaden utföras så att brandspridning förhindras i 30 minuter (EI30). För skyddsavstånd mellan byggnader gäller tabell 5:611 i BBR. Länk till Boverkets regler om brandskydd: http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-byggregler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/

Handlingar som krävs vid anmälan av ett attefallshus:

  • Blankett ”Anmälan ej bygglovspliktig åtgärd”.
  • Rita in den nya byggnaden skalenligt med angivna mått. Ange även avstånd till tomtgränser.
  • Eventuellt Grannemedgivande. Endast om byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet ges genom påskrift (underskrift och namnförtydligande) på tomtkarta/webbkarta/förenklad nybyggnadskarta. Alla delägare till fastigheten måste ge sitt godkännande.
  • Planritning, skala 1:100 med planlösning och utvändiga mått.
  • Fasadritningar, skala 1:100.
  • Sektionsritning, skala 1:100 där konstruktion för grund, vägg och tak framgår.
  • Byggnadens material och färg.
  • Anmälan kontrollansvarig.
  • Kontrollplan.

Eventuellt kan fler handlingar krävas.

Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

Alla ritningar som lämnas in ska vara fackmässigt utförda. Om du inte själv kan ta fram godtagbara ritningar är det lämpligt att anlita en fackman. Se vidare under avsnittet bygglovsritningar och exempel på bygglovshandlingar.