Välj en sida

Eldstad

Om kakelugn, öppen spis eller kamin installeras eller väsentligen ändras ska anmälan om eldstad lämnas in. Åtgärden får inte påbörjas innan godkännande och startbesked från kommunen har givits.

Bygglovsansökan behöver bara göras vid ingrepp i bärande konstruktion eller om byggnadens utseende väsentligen förändras.

Handlingar som krävs vid anmälan eldstad:

  • Anmälningsblankett (Anmälan eldstad)
  • Planritning, skala 1:100 där eldstadens placering framgår
  • Fasadritningar skala 1:100 med skorsten inritad om ny skorsten uppförs
  • Typgodkännandebevis för eldstad (t.ex. prestandadeklaration)

Efter installationen ska intyg från sotare lämnas in för ett slutbesked.