Välj en sida

Hälsoskydd

Med hälsoskydd avses sådant som kan påverka människors hälsa. Den lagstiftning som reglerar hälsoskydd är främst miljöbalken och dess olika förordningar. Det som miljöbalken avser med en olägenhet för människors hälsa är “en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. Vid klagomål på olika störningar måste det alltid göras en bedömning om det som klagomålet avser utgör en störning enligt ovanstående. Tillfälliga störningar vid enstaka tillfällen kan aldrig anses vara en olägenhet enligt miljöbalken.