Välj en sida

Buller

Vad buller är

Buller kan definieras som ett oönskat ljud och är den miljöstörning som idag berör flest människor i Sverige. Buller kan vara ett störande ljud, men även ett skadligt ljud för människans öra. Buller kan vara av många olika slag såsom: trafikbuller, industrier, fläktar och ventilationer i hus, grannar som väsnas m.m. Det är alltid verksamhetsutövaren som är ansvarig för att ta till åtgärder för att få ner bullernivåer. Hur buller uppfattas är mycket individuellt. Ljudet mäts i enheten dB (Decibel). Läs mera om hur buller mäts och hur olika sorter av buller klassificeras på www.naturvardsverket.se.

Risker med buller

Buller kan påverka människans hälsa och livskvalitet på många olika sätt på sikt, detta beroende av:

• Typen av buller

• Styrkan

• Vilken/vilka frekvenser

• Variationer över dygnet

• Situationen

• Individuell variation
Hälsoproblem som följer av buller är:

• Sömnproblem

• Nedsatt prestationsförmåga

• Nedsatt inlärningskapacitet

• Hörselskada inklusive tinnitus

Utomhusbuller

Utomhusbuller från olika verksamheter såsom industrier och andra högljudda anläggningar som uppfattas som störande har miljö- och byggnadsnämnden tillsyn över och nämnden kan förelägga verksamhetsutövaren att utföra en bullermätning och ta till åtgärder för att minska för höga bullernivåer.

Inomhusbuller

Problem med buller i inomhusmiljö ska först och främst meddelas till fastighetsägaren och om det inte leder till godtagbara åtgärder kan miljö- och byggnadsnämnden driva ärendet vidare. Fastighetsägare kan söka statliga medel för bullersanering av flerbostadshus. Det kan exempelvis vara för byten till nya fönster eller isolering i lägenheter om det är väldigt lyhört.