Välj en sida

Hygienisk verksamhet

Vad hygienisk verksamhet är

Hygieniska verksamheter är exempelvis piercing, tatuering, fotvård, massage och frisörer med flera.

Inom vissa områden finns det risker för bland annat blodsmitta. Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn för att se att verksamhetsutövarna har rutiner för att skydda människor från att utsättas för olägenheter som kan påverka hälsan. Den enskilde ska inte drabbas av infektioner, blodsmitta, överkänslighetsreaktioner eller dylikt vid olika behandlingar. Alla verksamhetsutövare måste kunna visa upp sin egenkontroll vid en inspektion.

Hygienrutiner

Kontaktsmitta via händer är det vanligaste sättet att överföra smitta till en annan person. Även indirekt kontaktsmitta har stor betydelse för smittöverföring. Det viktigaste för en verksamhetsutövare är att tvätta sina händer noggrant och ofta. Därutöver kan man använda handdesinfektion för att avdöda ännu fler mikroorganismer eller som ett alternativ för handtvätt då händerna inte är synligt smutsiga. Man får bedöma från fall till fall vilken typ av handhygien som är lämplig beroende på behandlingens art. Vid risk för blodsmitta bör man desinfektera händerna både före och efter ingrepp och alltid använda plasthandskar.

Behandlingsrutiner och val av produkter

Många människor har idag olika typer av allergier. Tänk på att använda så allergivänliga kemikalier och annat som bara är möjligt. Nickelallergi är en av våra vanligaste allergier, så använd endast nickelfria produkter. Tänk även på miljön och använda miljömärkta material om det är möjligt. När behandlingar utförs, så arbeta så sterilt som det krävs och desinfektera alltid huden innan den penetreras.

Hantering och skötsel av instrument och redskap

Beroende på behandlingens art så ska olika verktyg och föremål rengöras, desinficeras och steriliseras mellan olika kunder. När det är möjligt: använd engångsinstrument och engångsverktyg, exempelvis akupunkturnålar och skalpellblad. Kontakta din branschorganisation för att få information om vad som gäller för just dig som yrkesutövare inom hygienisk verksamhet.

Lokalernas utformning, inredning och skötsel

Lokalen bör inte användas för annan verksamhet än det den är avsedd för. Man bör ha i beaktande att smutsigt och rent arbete utförs separat för att begränsa risker för smittspridning. Lokalen bör även vara utformad så att rengöringen kan utföras på ett lätt och säkert sätt. Något annat som man bör tänka på är att det finns bra ventilation och att luftväxling kan ske på ett tillfredsställande sätt, så att fukt, kemiska ämnen, utsöndringsprodukter från människan och dylikt ventileras bort. Behandlingsplatser ska placeras så att det inte blir för trångt dem emellan och att en behaglig temperatur finns i samband med behandling. Dagsljus och belysning är andra viktiga faktorer att tänka på när man väljer lokal. Lokalen bör även vara anpassad så att det finns tvättställ i närheten av behandlingsplatsen, att det finns plats för rengöring, desinfektion och sterilisering av instrument och verktyg.