Välj en sida

Hjälpmedel

Bostadsanpassningsbidrag
Om du har funktionshinder och behöver anpassa din bostad med olika tekniska lösningar för att underlätta vardagen kan du söka bostadsanpassningsbidrag. Kommunen beslutar om bidrag efter prövning.

Vem kan få bidrag?
Bidrag lämnas till person med bestående funktionshinder. Nedsatt syn, utvecklingsstörning eller rörelsehinder är exempel på bestående funktionshinder.

Vad ges bidrag till!
Anpassning kan göras för bostadens fasta funktioner och i anslutning till den bostad som skall anpassas. Med fasta funktioner avses sådant som man normalt inte tar med sig vid en eventuell flyttning.

Exempel på åtgärder inomhus

  • kök och badrum
  • breddning av dörrar
  • borttagning av trösklar
  • lyftanordningar och hissar
  • åtgärder på grund av synnedsättning
  • utrymmen för rehabilitering och funktionsträning

Exempel på åtgärder utomhus

  • räcken
  • ramper
  • el-rullstolsförråd

Det skall alltid finnas en direkt koppling mellan handikappet och den sökta åtgärden styrkt av intyg från läkare/terapeut. Likaså får det inte vara någon form av tillfälligt funktionshinder eller normalt bostadsunderhåll. För flertalet anpassningar krävs dessutom fastighetsägarens medgivande. När du flyttar till ny bostad är möjligheterna att få bidrag begränsade då man som funktionshindrad förväntas välja en bostad som inte kräver omfattade anpassningsåtgärder.

Bidragets storlek
Bidraget täcker skälig kostnad för åtgärderna.

Ansökan och intyg
Kontakta en arbetsterapeut som gör ett hembesök och ser hur du fungerar i bostaden. Hon/han skriver ett intyg som skickas till tekniska kontoret. Därefter får du en ansökan där du själv ansöker om vad du vill ha hjälp med.
Ansökan kan du ladda ner direkt om du klickar på Blanketter under rubriken Bygga och Bo. Den finns också att hämta på tekniska kontoret.

Besök gärna portalen www.bostadscenter.se för mer information.

Icon of Bostadsanpassning, ansökan Bostadsanpassning, ansökan (2.8 MiB)

Parkeringstillstånd för funktionshindrade
För rörelsehindrade personer kan ett särskilt parkeringstillstånd utfärdas.

Principiella grunder för tillståndsgivning.
Som stöd för bedömningen definieras tre typer av rörelsehinder:

A. Nedsatt motorisk rörelseförmåga såsom förlamningar, svårare förslitningsskador i leder, reumatiska sjukdomar samt smärta.

B. Andra medicinska skäl, som inte syns t ex kärlkramp, åderförkalkning i benens pulsådror, svår astma, svåra kroniska sjukdomar.

C. Psykiska problem som fobier ex (torgskräck), oförmåga att avlägsna sig för långt från känd omgivning t ex den egna bilen. (Här krävs intyg från läkare med specialistkompetens.

En generell utgångspunkt är att en person inte klarar att förflytta sig 100 m ens med hjälpmedel.

För rörelsehindrade som inte kör bil själv utfärdas tillstånd endast om särskilda skäl föreligger. Ett sådant skäl kan vara om den sökande regelbundet måste ha hjälp av föraren utanför fordonet.

Tillståndet är personligt och får bara användas av tillståndshavaren. Ansökan ska göras i den kommun där den sökande är folkbokförd.

Ansökan kan du ladda ner direkt under Blanketter. Den finns också att hämta på tekniska kontoret.

Icon of Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (2.8 MiB) Icon of Bilaga för Ansökning om parkeringstillstånd rörelsehindrad Bilaga för Ansökning om parkeringstillstånd rörelsehindrad (2.7 MiB)