Välj en sida

Miljöskydd

Med miljöskydd avses sådant som kan påverka miljön negativt genom utsläpp till luft, mark eller vatten. Den lagstiftning som reglerar miljöstörande verksamheter är främst miljöbalken och dess olika förordningar.