Välj en sida

Cisterner

Kontroll av cisterner

Alla cisterner och rörledningar blir med tiden utsatta för slitage och skador. Ståltankar rostar och plasttankar kan skadas av marksättningar eller ta skada av tillsatsämnen. En regelbunden kontroll av cisterner är därför nödvändig. Cisterner skall kontrolleras vart 6:e eller vart 12:e år beroende på korrosionsskydd. Inom vattenskyddsområde skall kontroll göras med ett intervall av 3 eller 6 år beroende på invallning.

Lagkravet på återkommande kontroll gäller cisterner för eldningsolja, diesel och spillolja om cisternen är större än 1 m³ men högst 10 m³. Cisternen kan vara placerad utomhus, ovan eller under mark, eller inomhus. Kontrollen skall utföras av ackrediterat (godkänt) företag.

Protokoll från kontroll av markförlagda cisterner och cisterner ovan mark utomhus skall sändas till miljö- och byggnadsnämnden snarast efter kontrollen.

Installation av cisterner

Vid nyinstallation av cistern större än 1 m³ skall installationskontroll alltid göras av ackrediterat företag. Om cisternen ska installeras utomhus eller i mark ska en skriftlig anmälan göras till miljöförvaltningen i god tid innan anläggningen tas i bruk.

Cisterner som tas ur bruk eller ställs av

Cisterner som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är även viktigt att montera bort påfyllnadsröret så att återfyllning inte kan ske av misstag.

Även om cisternen tillfälligt ska ställas av ska den vara dokumenterat tömd och rengjord. När cisternen ska tas i bruk igen för förvaring av brandfarlig vätska ska en ny kontroll genomföras. Miljö- och byggnadskontoret skall meddelas när cistern ställs av eller tas i bruk.