Välj en sida

Värmepumpar

Värmepumpen används för att utvinna energi ur luft, mark eller vatten. Solen ger energi som lagras i berget, marken eller vattnet. En värmepump utnyttjar den inlagrade energin. Den låga temperaturen i marken eller vattnet höjs med hjälp av en kompressor och utnyttjas för uppvärmning av huset eller varmvattnet.

Anmälningsplikt

Den som installerar värmepump som utnyttjar energi från mark, yt- eller grundvatten är skyldig att anmäla det till kommunen. Anmälan skall ske minst sex veckor före installationen. Installation av luftvärmepump omfattas inte av anmälningsplikten.

För värmepumpar större än 100 kW krävs tillstånd. Kontakta i dessa fall miljö- och byggnadskontoret för mer information.

Syftet med anmälan är att kommunen ska få kännedom om var man borrar, gräver eller lägger ut värmekollektor, samt vilken sorts köldmedium som används. Därefter kan kommunen meddela om det krävs extra försiktighetsåtgärder. Om installationen av någon anledning är olämplig, t.ex. belägen inom skyddsområde för vattentäkt eller har ett köldmedium som inte längre är tillåtet, kan kommunen meddela förbud mot att utföra anläggningen.

Till anmälan skall alltid bifogas en karta med anläggningens placering. 

Certifierad borrare

Vid installation av bergvärme kan en bristfälligt utförd borrning medföra bekymmer, både för fastighetsägaren och ur miljösynpunkt. Dels kan vattenförsörjning via närliggande dricksvattenbrunnar påverkas, dels kan värmesystemet komma att fungera bristfälligt. Det är därför viktigt att brunnsborraren har den erfarenhet och kunskap som krävs för en korrekt utförd installation.

Miljö- och byggnadsnämnden kräver alltid att certifierad brunnsborrare anlitas vid anläggande av energibrunn. Uppgifter om certifierade borrare finns på SITAC:s webbplats.

Normbrunn -07

Normbrunn -07 är en vägledning för borrning av vatten- och energibrunnar. Vägledningen vänder sig både till brunnsborrare och fastighetsägare. Vid borrning av energibrunn kräver miljö- och byggnadsnämnden alltid att Normbrunn -07 skall följas.

Information till SGU

Brunnsborraren är skyldig att sända en kopia av brunnsprotokollet till SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökning) brunnsarkiv. I brunnsarkivet, som finns tillgängligt på SGU:s webbplats, finns uppgifter om drygt 300 000 brunnar.

Avgift

I samband med anmälan debiteras avgift enligt gällande taxa.