Välj en sida

Plan- och bygglov

Bygglov
Kontakta byggnadsinspektören i ett tidigt skede så underlättar det handläggningen av ditt ärende. Du får då viktig information och råd inför fortsättningen samt ansökningsblanketter.

Vår byggnadsinspektör nås på telefon 0222 – 51 56 35.

Du kan också ladda hem och fylla i blanketter direkt på datorn. Se under blanketter.

Bygglovshandlingar lämnas in skriftligen i 2 exemplar.

OBS! Läs gärna Boverkets broschyr “Behöver jag söka bygglov, marklov eller rivningslov?”

Planering
Hur användningen av mark- och vattenområden, fysiska planeringen, ska bedrivas är till stor del reglerat i plan- och bygglagen, PBL.

I PBL står det bland annat: För att få använda mark för bebyggelse, ska marken vara lämplig för ändamålet. Där finns också bestämmelser om allmänna intressen som ska beaktas, om krav på byggnader mm. Där anges också hur samråd och hur utställning ska gå till för att Du som är intresserad ska kunna lämna synpunkter på förslagen.

Kommunens ambition är att ha en så bred och öppen dialog som möjligt kring bebyggelse- utveckling och andra mark- och vattenfrågor. Att kunna delta i samråd som rör planfrågor är en lagreglerad demokratisk rätt för alla medborgare. Under “Översiktsplan” kan du läsa den senaste planen över Skinnskattebergs kommun som antogs av kommunfullmäktige 2006-04-26.