Välj en sida

Bygglov och förhandsbesked

Miljö- och byggnadsnämnden är den myndighet (första instans) som fattar beslut i bygglovs- och bygganmälningsärenden. I många ärenden har miljö- och byggnadsnämnden delegerat beslutanderätten till tjänstemän på miljö- och byggkontoret.

Tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markarbeten lämnas av miljö- och byggnadsnämnden i form av bygglov, rivningslov eller marklov. Även om det inte krävs bygglov kan det krävas en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden innan man får påbörja åtgärden, gäller till exempel installation av kamin.

Innan projekteringen drivits för långt kan det ibland vara lämpligt med ett förhandsbesked från miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden är tillståndsmyndighet då det gäller brandfarliga varor.

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK).

Miljö- och byggnadskontoret verkställer dessutom kommunens skyldighet att nybesiktiga och underhållsbesiktiga skyddsrum.

Från och med den 2 maj 2011 när den nya Plan- och bygglagen trädde i kraft publiceras alla bygglov och Förhandsbesked på Post och Inrikes Tidningar.

Bygglov/anmälan
När behöver jag bygglov? (Broschyr från Boverket i pdf-format)
Bygglovprövningen är sedan den 1 juli 1995 begränsad till att avse en prövning av:

  • Lokaliseringen (etableringen)
  • Placeringen på tomt
  • Yttre utformningen (fasader, handikappfrågor på tomt, säkerhetsfrågor på tomt m m)
  • Användningen

Bygga nytt, bygga till, glasa in altaner eller väsentligt ändra användningen är exempel på åtgärder som nästan alltid kräver bygglov. För en- och tvåbostadshus har gjorts vissa lättnader i bygglovplikten (t ex friggebodar). Vid nyetablering krävs normalt nybyggnadskarta som underlag för bygglov. Tag gärna kontakt med Metria i Köping, 0771-63 63 63.

Vid en nyetablering på landsbygden kan det ibland vara lämpligt att först begära ett förhandsbesked.

När man fått bygglovet beviljat kallas man normalt till ett tekniskt samråd. Vid samrådet gås de tekniska frågorna igenom (hälsa, säkerhet, energihushållning, handikapp, viss användbarhet m m). Dessutom diskuteras och beslutas om vilken kontroll av samhällets krav som är nödvändig.

Byggherren är ansvarig för att byggnadsarbetet sker enligt gällande regler och bestämmelser. Till sin hjälp skall byggherren utse en kontrollansvarig enligt PBL (plan- och bygglagen), som har kompetens att bistå byggherren med en effektiv uppföljning av projektet. Den kontrollansvarige skall godkännas av miljö- och byggnadsnämnden.

För bygglov och anmälan betalar du en avgift enligt en av kommunen fastställd taxa. Miljö- och byggkontoret ställer gärna upp med råd och upplysningar. Lista på godkända Kontrollansvariga finns på Boverkets webbplats.

 

Du kan finna blanketter för bygglov att skriva ut under Blanketter, MEN bygglovshandlingarna MÅSTE lämnas in skriftligen i 2 exemplar.

Rivningslov/rivningsanmälan
Inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för att riva byggnader (även komplementbyggnader) eller delar av byggnader. Kommunen kan, i områdesbestämmelser, särskilt ha beslutat att det krävs rivningslov även utanför detaljplan.

Rivningslov behövs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov (t ex friggebodar).

Till rivningslovet ska i det finnas en rivningsplan. Rivningsarbetet, för vilket en rivningsplan fordras, får ej påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden godkänt planen.

När rivningsplan fordras ska byggherren, oftast fastighetsägaren, utse en kontrollansvarig enligt PBL, som ska se till att rivningsplanen följs. Den kontrollansvarige ska godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. Se länk till Boverkets lista.

Syftet med rivningsplanen är främst att skapa förutsättningar för återvinning av rivningsmaterial samt att farligt avfall tas omhand på rätt sätt.

Milljö- och byggkontoret ställer gärna upp med råd och upplysningar. Rådgivningen är kostnadsfri, men för bygglov, anmälan och rivningslov m m tar vi betalt enligt särskild taxa antagen av kommunfullmäktige.

I samband med bygglov för ny- eller tillbyggnad m m inom område med kommunalt vatten och avlopp kan även en anläggnings/tilläggsavgift tillkomma enligt taxa för vatten och avlopp.