Välj en sida

Friggebod

Vad kan få kallas för friggebod?
Friggebodar kan bara användas som komplement till befintliga en- eller tvåbostadshus och ska vara fristående från bostadshuset, friggeboden får alltså inte byggas samman med huvudbyggnaden. Till exempel kan inte en samfällighets pumphus, på 4-5 m², i ett fritidsområde kallas för friggebod. En teknikbod till en 3G-mast är inte heller en friggebod. En friggebod måste byggas på en tomt där det finns befintlig fastighet.

Hur stor får den/de vara?
Den sammanlagda byggnadsarean får vara högst 15,0 m² och den största höjden från mark till taknock 3,0 m.

Var får en friggebod placeras?
I bostadshusets omedelbara närhet får man utan bygglov sätta upp komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Byggnaden eller byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m. De grannar som berörs kan medge att friggebodar placeras närmare gränsen än 4,5 meter och då krävs inte heller bygglov. Skriftliga medgivanden på en situationsplan med bodens läge inritat utgör en säkerhet mot framtida granntvister.

Avstånd till gata och park ska alltid vara minst 4,5 meter. Om Friggebod större än 10 kvadratmeter placeras närmare bostadshus än 4,0 meter ska boden utföras så att brandspridning förhindras i 30 minuter (EI30).

Behövs bygglov?
Nej, ”Friggebodsrätten” begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot kan det krävas tillstånd enligt Miljöbalken inom strandskyddsområdena, det vill säga normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Men om ingen huvudbyggnad finns på fastigheten behövs bygglov och bygganmälan.

Kraven i byggverkslagen (BVL) samt plan- och bygglagen (PBL) 2 och 3 kap. gäller alltid.