Välj en sida

Nybyggnad/Tillbyggnad

Information om bygglov/anmälan 
Att bygga en helt ny eller bygga till befintlig byggnad kräver bygglov, det bästa du kan göra är att höra av dig till byggnadskontoret när du funderar på att bygga. Där får du veta vad detaljplanen säger och vad som är tillåtet där du bor.

Om du bor utanför detaljplan samt samlad bebyggelse finns vissa lättnader i bygglovsplikten.För vissa åtgärder krävs inte bygglov utan istället ska man göra en anmälan,hör av dig till Byggnadskontoret så får du veta mer.

Förhandsbesked kan sökas för att få prövat om den tilltänkta platsen är lämplig för den avsedda åtgärden. Syftet är att sökanden skall kunna få ett första besked för att sedan, om positivt besked lämnas, kunna fortsätta sin pro­jektering för bygget och kommande ansökan om bygglov. Klicka här för att komma till blanketten för förhandsbesked.

Ansökningshandlingar
Normal skall följande handlingar inlämnas vid nybyggnad/tillbyggnad:

Förhandsbesked
Ansökan om förhandsbesked
Utdrag från ekonomisk karta (fastighetskarta) eller annan lämplig karta.
Ungefärlig byggplats, tänkt tomtavgränsning och eventuell anslutningsväg skall redovisas

Bygglov/anmälan

  • Ansökan om lov/anmälan
  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Situationsplan, nybyggnadskarta och/eller markplaneritning beroende på byggnation
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Ev. sektionsritningar

Alla handlingar ska lämnas in skriftligt.

Vid nyetablering krävs normalt nybyggnadskarta som underlag för bygglov.
Tag gärna kontakt med Metria i Köping, 0771-63 63 63.

För åtgärd närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs grannmedgivande.

För de flesta åtgärder som kräver bygg- eller rivningslov skall det finnas en kontrollansvarig (enl. PBL:s normer). Den kontrollansvarige skall vara certifierad. Kontrollansvarig utses av byggherren/sökanden och godkänns av Miljö- och Byggnadsnämnden.

För vissa enklare åtgärder behövs ingen certifierad kontrollansvarig utan Byggherren själv kan vara ansvarig för kontrollen. Hör av dig till Byggnadskontoret för att få veta vad som gäller för ditt bygge.

En kontrollplan ska alltid finnas oavsett vad åtgärden gäller och om det finns en kontrollansvarig eller ej. Kontrollplanen ska vara anpassad efter åtgärden dvs. är åtgärden enkel ska även kontrollplanen vara det. Det är byggherrens uppgift att upprätta en kontrollplan, byggnadskontoret kan vara till hjälp med tips och ideér och ska godkänna byggherrens förslag till kontrollplan innan åtgärden får påbörjas.

Inga åtgärder får påbörjas innan bygglovet har vunnit laga kraft och ett startbesked har utfärdats.

När åtgärden är slutförd är det viktigt att detta anmäls till Miljö- och byggnadsnämnden samt att relationshandlingar lämnas in, detta för att få slutbesked utfärdat.
Utan Slutbesked får inte byggnaden tas i bruk.

Ansökan/anmälan inlämnas eller skickas
Miljö- och Byggnadsnämnden
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg
Besöksadress: Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg