Välj en sida

Rivning

Rivningslov/anmälan om rivning
Inom detaljplanelagt område krävs rivningslov för att riva byggnader (även komplementbyggnader) eller delar av byggnader. Kommunen kan, i områdesbestämmelser, särskilt ha beslutat att det krävs rivningslov även utanför detaljplan. Rivningslov behövs normalt inte för att riva sådana byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov (t ex friggebodar).

Om man bor utanför detaljplan är rivning s.k. anmälningspliktig åtgärd, dvs. man måste anmäla vad man ska göra samt så ett godkännande för åtgärden.

Rivningslov/anmäla

  • Ansökan om lov/anmälan
  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:1000
  • Rivningsplan
  • Anmälan kontrollansvarig

Samtliga handlingar ska lämnas in i 2 exemplar

Till rivningsanmälan ska i de flesta fall bifogas en rivningsplan. Rivningsarbetet, för vilket en rivningsplan fordras, får ej påbörjas förrän miljö- och byggnadsnämnden godkänt planen.

När rivningsplan fordras ska byggherren, oftast fastighetsägaren, utse en kontrollansvarig enligt PBL, som ska se till att rivningsplanen följs. Den kontrollansvarige ska godkännas av miljö- och byggnadsnämnden. Se länk till Boverkets lista.

Rivningsplanen ska beskriva vilka rivningsmaterial det finns och hur dessa ska tas omhand.Rivningsplanens uppgift är främst att skapa förutsättningar för återvinning av rivningsmaterial samt att farligt avfall tas omhand på rätt sätt.

Miljö- och byggkontoret ställer gärna upp med råd och upplysningar. Rådgivningen är kostnadsfri, men för bygglov, anmälan och rivningslov mm tar vi betalt enligt särskild taxa antagen av kommunfullmäktige.

Ansökan/anmälan inlämnas eller skickas till
Miljö- och Byggnadsnämnden
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg
Besöksadress: Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg