Välj en sida

Grävningsanvisningar

Du som ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste ansöka om grävtillstånd. För att undvika skador på ledningar bör du som planerar att gräva eller schakta i privat mark även söka ledningsanvisning.

När behövs grävtillstånd?

När du ska gräva eller schakta i mark med kommunalt intresse måste du ansöka om grävtillstånd. Det kan till exempel gälla i vattenskyddsområden, naturskyddsområden, strandskyddsområden, kulturmiljöområden och där fornlämningar finns.

Du som gräver eller schaktar i privat mark ska ha ansökt om och fått en ledningsanvisning innan du börjar gräva. Till privat mark räknas exempelvis din villaträdgård eller tomträtt. Ledningsanvisningen kan vara en karta eller att ledningsägaren markerat på marken var ledningarna går. Ledningsanvisning bör alltid sökas om du använder ett annat redskap än en vanlig handspade.

Ledningsanvisning är inte lika med grävtillstånd

Ett godkänt grävtillstånd måste vara utfärdat innan grävning kan påbörjas där det finns kommunalt intresse. Att du fått ledningsanvisning betyder inte att du fått grävtillstånd.

Om du gräver utan en ledningsanvisning och råkar skada ledningar i marken blir du skyldig att betala reparationskostnader och eventuella merkostnader som drabbar ledningsägaren.

Kompletterande tillstånd

Förutom grävtillståndet kan du behöva andra tillstånd. Det kan vara aktuellt med exempelvis strandskyddsdispens, bygglov eller tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter. Vid till exempel grävning i naturmiljöer som Natura 2000-områden kan du även behöva tillstånd från Länsstyrelsen eller andra myndigheter. Tänk på att du måste ha markägarens tillstånd för att gräva.

Så här söker du

Ledningsanvisning söker du via Ledningskollen.se.

När du skapar ditt ärende på Ledningskollen får du rita in det område du vill gräva i på en karta. Du får då information om vilka ledningsägare som har intresse i området och som du behöver få svar från innan du börjar gräva. Om området innehåller mark med kommunalt intresse måste du ansöka om grävtillstånd hos kommunen.

Handläggningstid

En grävtillståndsansökan besvaras inom tio dagar. Ibland behöver ett ärende kompletteras, då kan handläggningstiden bli längre än tio dagar. Ärenden som berör skyddsområden, till exempel vattenskyddsområden, kan ta upp till en månad att handlägga. Då behöver du förutom grävtillstånd även ansöka om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter.

Avgifter

Utfärdandet av ett grävtillstånd kostar från 1 500 kronor.

Viktigt när du gräver

Grävningen måste omedelbart avbrytas om du stöter på misstänkta fornlämningar eller markföroreningar. Vid fornlämningar ska Länsstyrelsen kontaktas och vid markföroreningar kontaktas Miljö- och Byggnadsförvaltningen i Skinnskattebergs kommun

Återställning efter grävning

Du bekostar själv återställning efter grävningen. Återställning ska ske i samråd med Skinnskattebergs kommun i de fall marken är av kommunalt intresse.

Grävanvisningar

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-22 att anta grävningsanvisningar.

Om du ska utföra grävningsarbeten på mark med kommunalt intresse behöver kontakt tas med Skinnskattebergs kommun angående grävningstillstånd. Detta ska ske innan grävning påbörjas.

Kontakt och mer information:

Kristiina Pousar

E-post: Kristiina.pousar@skinnskatteberg.se

Telefon: 0222-51 57 44

Icon of Grävningsanvisningar Grävningsanvisningar (136 KiB) Icon of Anmälan om grävning Anmälan om grävning (128 KiB) Icon of Trafikanordningsblankett Trafikanordningsblankett (55 KiB)