Välj en sida

Enskilt avlopp

Utsläpp av avloppsvatten kan påverka ytvatten och grundvatten. Det kan förorena både egen och grannars vattentäkt. Dessutom kan avloppsvatten påverka badvatten, fiske och bidra till igenväxning av sjöar och vattendrag.

Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer. För detta ska lämpliga avloppsanläggningar utföras. Generellt kan sägas att en sådan avloppsanläggning består av slamavskiljare och ett efterföljande reningssteg i form av infiltration eller markbädd.

För inrättande av avloppsanläggning med vattentoalett krävs tillstånd hos miljö- och byggnadsnämnden. För inrättande av avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten krävs en anmälan. Blankett för ansökan/anmälan hittar du här

Omfattande information om enskilda avlopp finns på Avloppsguiden.

Särskilda bestämmelser för Skinnskattebergs kommun gällande skyddsnivåer finns i nedanstående dokument, Riktlinjer skyddsnivåer enskilda avlopp.