Välj en sida

Kommunalt VA

Driftavdelningen VA-teknik ansvarar för vattenproduktion i Riddarhyttan och Färna. Vattentorn i Skinnskatteberg och Riddarhyttan. Tryckstegringsstationer. Omhändertagande av avloppsvatten i Skinnskatteberg, Riddarhyttan Baggbron och Färna. Avloppspumpstationer. Jourhållning.
Hårdheten i vårt vatten är 3 dH (tyska grader).

Jourtelefon (kvällar och helger) 070-651 45 87

Reningsverket Skinnskatteberg
Besöksadress Köpingsvägen 40, Skinnskatteberg
VA-chef Tomas Hahre,  tel 0222-51 56 44

Reningsverket Riddarhyttan
Besöksadress Reningsverket Riddarhyttan
Avstängning av vattenförsörjningen

43 § Huvudmannen får stänga av vattenförsörjningen till en fastighet, om

  1. fastighetsägaren har åtsidosatt sin skyldighet att betala en avgift eller i övrigt försummat sina skyldigheter
    enligt denna lag,
  2. försummelsen är väsentlig,
  3. avstängningen inte medför olägenhet för människors hälsa,
  4. huvudmannen skriftligen har uppmanat fastighetsägaren att vidta rättelse och gett fastighetsägaren skälig
    tid att vidta rättelsen, och
  5. fastighetsägaren trots den uppmaning som avses i 4 inte har vidtagit rättelse inom den skäliga tiden.

Kostnaden för en avstängningsåtgärd får påföras fastighetsägaren.