Välj en sida

Skinnskattebergs kommuns digitala anslagstavla

Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll.

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll och föreskrifter från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige.
Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan de beslut som varje protokoll innehåller överklagas.

 

Länsstyrelsen Västmanland

Protokoll:  Anslagsdatum Datum för anslags nedtagande
 Kungörelser:
 Icon of Kungörelse Rösträkning RKL 2018 Kungörelse Rösträkning RKL 2018 (38 KiB) 2018-09-06

Valnämnden

Protokoll:  Anslagsdatum Datum för anslags nedtagande
Icon of Protokoll VN 181107 Protokoll VN 181107 (80 KiB) 2018-11-07 2018-11-30
 Kungörelser:
 

Kommunfullmäktige

Protokoll:  Anslagsdatum Datum för anslags nedtagande
Icon of Protokoll KF 181112 Protokoll KF 181112 (1.6 MiB) 2018-11-20 2018-12-11
 Kungörelser:
 

 

Miljö- och Byggnadsnämnden

Protokoll: Anslagsdatum Datum för anslags nedtagande
Icon of Protokoll 2018-11-05 Protokoll 2018-11-05 (343 KiB) 2018-11-05 2018-11-30
Kungörelser:
Icon of Dagordning MBN 181106 Dagordning MBN 181106 (223 KiB) 2018-10-30
Grannhörande: Anslagsdatum Sista dag för yttrande
 

 

Kommunstyrelsen

Protokoll:  Anslagsdatum Datum för anslags nedtagande
Icon of Protokoll KS 181023 Protokoll KS 181023 (1.5 MiB)

2018-10-29

 

2018-11-20

 

 Kungörelser:
Icon of Dagordning KS 181120 Dagordning KS 181120 (83 KiB) 2018-11-13

 

Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Protokoll:  Anslagsdatum Datum för anslags nedtagande
 Kungörelser:

Revisionen

Protokoll:  Anslagsdatum Datum för anslags nedtagande
Icon of Protokoll Rev 181031 Protokoll Rev 181031 (46 KiB) 2018-11-01 2018-11-22
 Kungörelser:

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som kommunen fattat kan du överklaga beslutet. Det finns två olika typer av överklaganden som du kan lämna in till domstol för prövning – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

 

Laglighetsprövning

Om du anser att det var rätt av kommunen att fatta beslutet men att beslutet till exempel bryter mot en lag eller annan författning, kan du lämna in ett överklagande genom laglighetsprövning.

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga de beslut som överklagas med laglighetsprövning. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat beslut enligt de lagar som gäller.

Hur, när och till vem överklagar man?
Överklagandet ska göras skriftligt och skickas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska lämnas in till förvaltningsrätten inom tre veckor från att det färdiga protokollet har anslagits på kommunens digitala anslagstavla.

Förvaltningsrättens prövning
Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  • beslutet inte har tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  • beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva beslutet, den kan inte komma fram till ett annat beslut. Effekten av ett upphävande är att det inte finns något beslut i ärendet längre.

Har kommunen verkställt ett beslut som sedan upphävs, så är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som gjorts. Kommunen är inte skyldig att skicka med några anvisningar om hur beslutet kan överklagas, när det överlämnas till någon som är specifikt berörd av beslutet.

Reglerna finns i kommunallagen
Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om beslutet är lagligt (alltså inte om det är ett lämpligt beslut.)

 

Förvaltningsbesvär

Om du anser att själva beslutet är fel, kan du överklaga det genom ett förvaltningsbesvär.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?
Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du gör för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Av besvärshänvisningen ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och själva sakfrågan.

Du har tre veckor på dig att besvära dig och tiden räknas från det datum du fick beslutet.

Exempel på kommunal beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller socialt bistånd.

Reglerna finns i förvaltningslagen
Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis länsstyrelsen eller länsrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.