Valitse sivu

Rakennuslupa ja ennakkolupapäätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää rakennusluvat ja rakennusilmoitus-asiat. Monet lupa-päätökset ympäristö- ja rakennuslautakunta on siirtänyt ympäristö- ja rakennuskonttorin virkamiesten hoidettavaksi.

Rakennus-, purku- ja maanrakennusluvat käsitellään ympäristö- ja rakennuslautakunnassa, joka myös myöntää kyseiset luvat. Vaikka rakennuslupaa ei vaadita, on tietyissä tapauksissa tehtävä ilmoitus ympäristö- ja rakennuslautakuntaan toimenpidelupaa varten, esim. tulisijan asennus.

Suositeltavaa on kuitenkin hankkia ennakkolupapäätös ympäristö- ja rakennuslautakunnalta, ennen kuin rakennussuunnitelmat etenevät pidemmälle.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on lupaviranomainen, kun on kyse palovaarallisista aineista ja tavaroista.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on lupaviranomainen, kun on kyse pakollisista ilmastoinnin tarkastuksista (OVK).

Kunnan velvollisuus on tehdä väestönsuojan uus- ja kunnossapitokatselmus. Toimesta vastaa ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Kaavoitus- ja rakennuslain voimaanastumisesta 2. toukokuuta 2011 lähtien, kaikki rakennusluvat ja ennakkopäätökset julkaistaan Post och Inrikes Tidningar – lehdessä.

Rakennuslupa/ilmoitus
Milloin tarvitsen rakennusluvan? /När behöver jag bygglov? (Asuntoviraston/ Boverket-esite pdf- muodossa).

Rakennuslupaharkinta on 1.heinäkuuta 1995 lähtien rajoitettu koskemaan seuraavia harkinnan alaisia asioita:

  • Lokalisointi (etabloituminen) – Alueen käyttö
  • Rakennusten sijoittaminen tontille
  • Rakennuksen ulkonäkö (julkisivu, vammaisten asumiseen liittyvät tontin sopeuttamisasiat, tontin turvallinen rakentaminen jne.)
  • Käyttötarkoitus

Rakennuslupa vaaditaan lähes aina kun aiotaan rakentaa uutta, laajentaa vanhaa, lasittaa terassi tai muuttaa olennaisesti rakennuksen käyttötarkoitusta. Yhden tai kahden huoneen asuintalon kohdalla on myönnetty tiettyjä vapautuksia rakennuslupavelvollisuudesta (esim. friggebod – mökki). Uuden rakennuksen rakentamiseen vaaditaan yleensä rakennusluvan liitteeksi uudisrakennussuunnitelmat(nybyggnadskarta). Ota tarvittaessa yhteyttä Metriaan puh: 0221 – 63 63 63, mikäli haluat asiasta lisätietoa. Metria sijaitsee Köpingissä.

Kun rakennuslupa on myönnetty, kutsutaan luvanhakija yleensä tekniseen neuvonpitoon. Neuvonpidossa käydään läpi erilaiset tekniset asiat (terveys, turvallisuus, energiatalous, vammaisten asumiseen liittyvät sopeuttamisasiat, tietyt käyttötarkoitukset jne.). Lisäksi keskustellaan ja päätetään mitkä yhteiskunnan vaatimat tarkastukset ovat pakollisia.

Rakennuttaja vastaa siitä, että voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan. PBL-lain (kaavoitus- ja rakennuslaki) mukaan on rakennuttajan nimettävä nk. tarkastusvastaava, joka vastaa viranomaistarkastuksista ja kohteen etenemisestä rakennusluvan mukaisesti. Hänellä tulee olla pätevyys toimia tarkastusvastaavana.

Rakennusluvasta ja ilmoituksesta peritään maksu, jonka määrä on kunnan vahvistaman taksan mukainen. Ympäristö- ja rakennuskonttorista saa lisätietoa ja neuvoja. Asuntoviraston (Boverket) verkkosivuilla on lista hyväksytyistä tarkastusvastaavista.

Purkulupa/purkuilmoitus
Asemakaava-alueella vaaditaan purkulupa rakennuksen (koskee myös lisärakennuksia) tai sen osan purkamiseen. Kunta voi aluemääräyksissä päättää erityisesti, että purkulupa tarvitaan myös asemakaava-alueen ulkopuolella. Purkulupaa ei yleensä tarvita silloin kun puretaan kokonaan tai osa sellaisia rakennuksia, joiden pystyttämiseen ei ole tarvittu rakennuslupaa (esim. friggebo-mökit).

Purkulupahakemukseen on liitettävä purkusuunnitelma. Purkamista, johon tarvitaan purkusuunnitelma, ei voida aloittaa ennen kuin ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt suunnitelman.

Rakennuttajan, joka yleensä on myös kiinteistön omistaja, tulee nimetä PBL-lain määräämä tarkastusvastaava, joka on vastuussa purkusuunnitelman noudattamisesta. Tarkastusvastaajan tulee olla ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä. Kts. Boverkets-lista. hyväksytyistä tarkastusvastaajista Asuntoviraston verkkosivuilta.

Purkusuunnitelman tarkoitus on pääasiassa edistää materiaalien ja rakennusosien hyötykäyttöä sekä syntyvän rakennus- ja ongelmajätteen turvallista käsittelyä.

Ympäristö- ja rakennuskonttorista saa lisätietoa ja neuvoja. Neuvonta on maksutonta. Rakennusluvasta, ilmoituksesta ja purkuluvasta tms. peritään maksu, jonka määrä on kunnanvaltuuston vahvistaman taksan mukainen.

Uudis- tai lisärakennuksen rakennuslupahakemuksen yhteydessä voi kunnan vesi- ja jätevesihuollon toiminta-alueella olla myös laite/lisämaksuja, jotka määräytyvät vesi- ja jätevesitaksan mukaan.