Valitse sivu

Purkaminen

Purkulupa/purkuilmoitus

Asemakaava-alueella vaaditaan purkulupa rakennuksen (koskee myös lisärakennuksia) tai sen osan purkamiseen. Kunta voi aluemääräyksissä päättää erityisesti, että purkulupa tarvitaan myös asemakaava-alueen ulkopuolella.   Purkulupaa ei yleensä tarvita silloin kun puretaan kokonaan tai osa sellaisia rakennuksia, joiden pystyttämiseen ei ole tarvittu rakennuslupaa (esim. friggebo-mökit).

Asemakaava-alueen ulkopuolella tapahtuvassa purkutyössä on nk. ilmoitusvelvollisuus, toisin sanoen on ilmoitettava mitä on tarkoitus tehdä ja viranomaisten on myös hyväksyttävä hanke ennen kuin toimenpiteeseen voidaan ryhtyä.

Purkulupa/purkuilmoitus

  • Purkulupa-/purkuilmoitushakemuslomake
  • Asemapiirros, mittakaavassa 1:400 tai 1:1000
  • Purkusuunnitelma
  • Ilmoitus siitä, kuka on tarkastusvastaava (vastaava työnjohtaja)

Kaikki asiakirjat on jätettävä kahtena kappaleena.

Purkuilmoitukseen on yleensä liitettävä purkusuunnitelma. Purkutyötä, johon vaaditaan purkusuunnitelma, ei saa aloittaa ennen kuin ympäristö- ja rakennuslautakunta on hyväksynyt suunnitelman.  Rakennuttajan, joka yleensä on myös kiinteistön omistaja, tulee nimetä PBL-lain määräämä tarkastusvastaava, joka on vastuussa purkusuunnitelman noudattamisesta, silloin kun purkusuunnitelma vaaditaan. Tarkastusvastaajan tulee olla ympäristö- ja rakennuslautakunnan hyväksymä. Katso linkki Asuntoviraston verkkosivuilta (Boverkets list) .

Purkusuunnitelmassa on selvitettävä, miten purkutyössä syntyvä materiaali ja jäte lajitellaan, sekä mitä aineita rakennusjäte sisältää. Purkusuunnitelman tarkoitus on pääasiassa edistää materiaalien ja rakennusosien hyötykäyttöä sekä syntyvän rakennus- ja ongelmajätteen turvallista käsittelyä.

Ympäristö- ja rakennuskonttorista saa lisätietoa ja neuvoja. Neuvonta on maksutonta. Rakennusluvasta, ilmoituksesta ja purkuluvasta tms. peritään maksu, jonka määrä on kunnanvaltuuston vahvistaman taksan mukainen.

Purkulupa /purkuilmoitus lähetetään tai jätetään

Miljö- och Byggnadsnämnden
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg
Käyntiosoite: Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg