Valitse sivu

Esimerkki aatteellisen yhdistyksen säännöistä

Huomioi, että tämä on ainoastaan esimerkki yhdistyksen säännöistä. Jokainen yhdistys on yksilöllinen ja jokaisen yhdistyksen on itse päätettävä oman yhdistyksensä säännöistä. Pykälien § 1, 4, 12 ja 17 on kuitenkin oltava aina mukana.

XXXXXXXXX YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

 • 1 Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on  XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

 • 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintatapa

Yhdistyksen tarkoitus on ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Yhdistys toteuttaa tavoitteitaan ja harjoittaa muuta toimintaansa …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 • 3 (hallituksen kotipaikka)

Yhdistyksen kotipaikka on XXXXX kunnassa, XXXXX läänissä.

 • 4 Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, jne. ………………………………………………………………………………………

 • 5 Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

 • 6 Hallitus/johtokunta

Johtokuntaan kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja X, vakituiset jäsenet XXX, sekä varajäsenet. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut yhdistyksen toimintaan tarvittavat vakituiset jäsenet. Poissaolevan vakituisen jäsenen sijaan astuu varajäsen. Jos, vakituinen jäsen lopettaa toimensa ennen toimikauden loppumista astuu varajäsen hänen sijalleen seuraavaan vuosikokoukseen asti.

 • 7 Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa yhdistystä, valvoo yhdistyksen intressejä ja hoitaa yhdistyksen asioita. Yhdistyksen hallitus on päättävä elin, ellei yhdistyksen säännöissä ole toisin määrätty. Hallituksen tehtävänä on panna täytäntöön yhdistyksen vuosikokouksen tekemät päätökset, hoitaa yhdistyksen taloutta, pitää kirjanpitoa tileistä sekä luovuttaa viime vuoden vuositilitys yhdistyksen vuosikokoukselle,

Hallitus kokoontuu kun puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä vaatii kokoontumista.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on X henkilöä. Hallituksenpäätökset päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, kuitenkin (henkilö)vaaleissa äänten mennessä tasan suoritetaan ratkaiseva arvonta.

Yhdistyksen toiminimen merkitsijänä toimii joko yhdistyksen puheenjohtaja tai valittu vakituinen jäsen esim. taloudenhoitaja tai sihteeri (yhdessä tai vaihtoehtoisesti molemmat erikseen) Hallitus voidaan myös kirjata toiminimen merkitsijäksi.

 • 8 Tilit

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Aatteellisella yhdistyksellä, joka on kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollinen, voi olla erilainen tilikausi, mutta yleisesti tulee tilivuoden olla sama kuin kalenterivuoden. Tämä johtuu siitä, että juridisen henkilön, joka ei ole kirjanpitovelvollinen, verotusvuoden on oltava sama kuin kalenterivuoden. Hallituksen tilinpäätös jätetään yhdistyksen tilintarkastajille viimeistään X/X.

 • 9 Tilintarkastajat

Kahden vuosikokouksessa valitun tilintarkastajan tulee tarkastaa hallituksen edellisen vuoden hallinto ja jättää tilikertomus viimeistään X/X.

 • 10 Vuosikokous

Yhdistyksen korkein päättävä elin on vuosikokous, joka pidetään säännönmukaisesti kerran vuodessa ennen X/X. Paikan ja ajan määrää hallitus. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään X päivää/kuukautta ennen vuosikokousta ja ylimääräiseen vuosikokoukseen viimeistään X päivää ennen.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 2. Äänestysluettelon hyväksyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4. Hyväksytään kokouksen kutsumistapa.
 5. Kokouksen työjärjestys.
 6. a) Hallituksen viime vuoden toimintakertomus.
  b) Hallituksen viimeisimmän toiminta ja tilivuoden hallintokertomus (tase- ja tulosraportit)
 7. Esitetään toiminta- ja tilivuoden tilintarkastuskertomus.
 8. Päätetään tilintarkastuksen vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 9. Päätetään jäsenmaksun suuruus
 10. Käsitellään tulevan vuoden mahdollinen toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 11. Valitaan yhdistyksen puheenjohtajan X vuodeksi.
 12. Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet X vuodeksi
 13. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat
 14. Käsitellään hallituksen esittämät asiat ja muut hyvissä ajoin tulleet aloitteet
 15. Muut kysymykset.

Suuria taloudellisia päätöksiä, jotka koskevat yhdistystä tai sen jäseniä, ei saa tehdä ellei asiaa ole mainittu kokouskutsussa.

11 Ylimääräinen vuosikokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen hallitus tai tilintarkastajat katsovat siihen olevan aihetta, tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta. Kirjallisesta vaatimuksesta on käytävä ilmi mitä asioita jäsenet haluavat otettavan esille ylimääräisessä kokouksessa. Ylimääräisessä kokouksessa käydään vain läpi ne asiat jotka on mainittu kokouskutsussa.

 • 12 Äänioikeus

Vuosikokouksessa on jokaisella jäsenellä käytössään yksi ääni. Äänioikeus on henkilökohtainen (eikä äänioikeutta voi käyttää asiamiehen välityksellä).

 • 13 Päätös, äänestys ja päätösvaltaisuus

Päätetään huutoäänestyksellä (acklamation) tai jos pyydetään äänestystä (votering).

Tavallisesti käytössä on avoin äänestys, mutta (henkilö)vaaleissa on mahdollista pyydettäessä pitää suljettu lippuäänestys. Päätökset päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jos yhdistyksen säännöissä ei toisin määrätä. Jos, kaksi ehdotusta saa saman verran ääniä ratkaisee puheenjohtajan ääni kumpi voittaa. Jos, vaaleissa tulee tasapeli, voittaja ratkaistaan arvalla.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua sellaisen vastuuvapauden myöntämispäätökseen, jonka hallintotoimen tehtävästä hän on vastuussa, eikä myöskään tilintarkastajan valintaan.

Kokous on päätösvaltainen läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten määrän mukaan.

 • 14 Yhdistyksen sääntömuutos

Sääntöjen muuttamiseen tarvitaan vuosikokouksen päätös ja jossa päätökselle on annettu vähintään 2/3 äänistä. Yhdistyksen sääntömuutosta voi ehdottaa sekä jäsen että hallitus.

 • 15 Eroaminen

Kun jäsen haluaa erota, hän ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle ja näin hänen katsotaan välittömästi eronneen yhdistyksestä.

 • 16 Erottaminen

Jäsentä ei saa erottaa yhdistyksestä muiden syiden kuin maksamatta jätettyjen maksujen takia tai, että hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistyksen toimintaa, tarkoitusta ja intressejä.

Erottaminen ei saa tulla kysymykseen ennen kuin jäsenelle on ilmoitettu minkä takia hänen erottamistaan harkitaan. Ennen päätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenelle varattava tilaisuus kertoa hänen oma kantansa, tämän on tapahduttava hallituksen määräämänä aikana, joka on vähintään X päivää. Päätöksessä on oltava erottamiseen johtavat syyt. Päätös on toimitettava kyseessä olevalle jäsenelle X päivän kuluessa päätöksestä.

 • 17 Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamiseen tarvitaan vuosikokouksen päätös, jossa vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut purkamista. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat ……..vastaavanlaiseen toimintaan/ hyväntekeväisyyteen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen, joka mahdollisimman läheisesti vastaa yhdistyksen tarkoitusperiä.

Kopio siitä vuosikokouksen pöytäkirjasta, joka sisältää päätöksen yhdistyksen purkamisesta eli lopettamisesta lähetetään veroviranomaisille, jotta yhdistys voidaan poistaa rekisteristä.