Valitse sivu

Poliittinen organisaatio

Kunnanvaltuusto (Kommunfullmäktige = KF)

 • on kunnan ylin päättävä elin, jonka jäsenet kuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa
 • päättää kuntaa koskevista suurista ja yleisluontoisista asioista, kuten kunnan tavoitteista ja verorahojen käytöstä
 • koostuu 31 varsinaisesta jäsenestä ja 20 varajäsenestä
 • puheenjohtaja 2011–2014: Seija Ojala (s)
 • kokoontuu 6 kertaa vuodessa; kokoukset ovat avoimia kaikille ja niissä kuntalaiset voivat esittää kysymyksiä (Allmänhetens frågestund)
 • valitsee kunnanhallituksen ja eri lautakuntien jäsenet.

Kunnanhallitus (Kommunstyrelsen = KS)

 • on kunnan ylin poliittinen hallintoelin, joka kunnanvaltuuston antamalla valtuutuksella vastaa koko kunnan kehityksestä ja taloudesta
 • valmistelee kaikki kunnanvaltuustolle päätettäväksi menevät asiat sekä panee toimeen kunnanvaltuustossa päätetyt asiat
 • valvoo lautakuntien toimintaa
 • koostuu 15 varsinaisesta jäsenestä ja 15 varajäsenestä; he ovat jäseninä myös kunnan eri valiokunnissa, jotka vastaavat kunnan eri toiminta-alueista
 • puheenjohtaja on samalla kunnallisneuvos, joka on ainoa kuntaan täysipäiväisesti palkattu poliitikko. Puheenjohtaja 2011–2014: Lars Andersson (s), puh. 0222–45193 tai 076–785 79 24, lars.andersson@skinnskatteberg.se. Kunnallisneuvos kantaa poliittisen vastuun yleisellä tasolla kunnan asioista ja tekee yhteistyötä muiden kuntien sekä alueellisten ja valtiollisten elinten kanssa.
 • kokoontuu noin 6 kertaa vuodessa. Kokoukset ovat yleensä avoimia kaikille.

Kunnan muut poliittiset elimet

 • Tilintarkastus (revision)
 • Lautakunnat (nämnder): vaalilautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä kriisinjohtolautakunta
 • Valiokunnat (utskott) vastaavat kunnan eri toiminta-alueista. Kunnassamme on hallintovaliokunta (joka on myös kriisinjohtolautakunta), hoiva- ja huolenpitovaliokunta, lapsi- ja koulutusvaliokunta sekä tekninen valiokunta
 • Yliholhooja (överförmyndare): valvoo uskottujen miesten, edunvalvojien ja holhoojien toimintaa: Elisabeth Åberg (fp), puh. 0222–45148 tai 070–209 17 63, elisabeth.aberg@skinnskatteberg.se

Kunnan poliittisten elinten pöytäkirjat voit lukea tämän linkin takaa

Kokousaikataulut löytyvät tämän linkin takaa

Kunnan ohjesäännöt, määräykset ja ohjelmat löytyvät tämän linkin takaa