Välj en sida

Mål 2018

Mål för god ekonomisk hushållning

PROCESS INRIKTNINGSMÅL MÅTT
Över- Attraktiv kommun med nöjda kunder, dvs. rätt insats
gripande när medborgaren behöver den.
Öka medborgarindex till 70 % år 2020. Medborgarenkät
Kommunen ska verka för att alla byggnader med bostäder Antal fastigheter med fiber-
och verksamheter inom kommunen, ska ha möjlighet till uppkoppling
bredbandsuppkoppling och mobiltelefoni.
BOU Öka utbildningsnivån genom att säkerställa lärande. SALSA- och meritvärdet
Resultatet ska ge mer än 5 poäng över SALSA-värdet
till 2021, dvs. skillnaden mellan SALSA- och meritvärdet
minskar.
Uppnå ett erkännande av SIQ, dvs. en extern SIQ och EQ
kvalitetssäkring av verksamheten. Kundindex
Kundindex ökar med 5%/år till 75 % år 2021.
EQ-index mer än 75 % till 2021 för åk 3-9 och medarbetare.
VoO Tillhandahålla individbaserad vård och omsorg Medborgarindex
utifrån varje enskild individs egna resurser och
förutsättningar genom
1. Ökat inflytande och medbestämmande.
ÄO-index ökar från 67 till 77 % under 2018
2. Stöd utsatt-index ökar från 52 % till 62 % under 2018
3. Ökad egen försörjning. Arbetslösheten ska minska från
7,2 % till 6,2 % under 2018
VoO Medarbetare inom vård- och omsorg får under Antal
mandatperioden rätt till heltid och möjlighet till deltid.
Tekniska Kommunen ska ha trevliga, tillgängliga och trygga utemiljöer. Medborgarenkät
Trygghetsindex ska
mätas och öka
Trygga en säker vattenförsörjning Antal
genom leverans enligt lagstiftningens krav på kvantitet och kvalitet Medborgarenkät
samt omhändertagande och rening av hushållsspillvatten.
Utöka antalet bostäder i kommunen Antal nybyggda och
ombyggda
   
Miljö Kommunen ska i alla sina verksamheter arbeta för en långsiktigt Uppgradera miljöpolicyn med
hållbar samhällsutveckling och en god hushållning med utgångspunkt
naturresurserna. Miljöpolicyn ska vara vägledande i beslut och Agenda 2030 samt utbildning
handlingar.
En tillsynsverksamhet som leder till en bra miljö och säkra livsmedel Antal tillsyner i förhållande till
bedömt behov
Kultur/ Nöjda medborgare och besökare Medborgar- och
Fritid brukarenkät
 
Näringsliv Utveckla servicen till näringslivet och verka för Medborgarenkät
nyetableringar och expansion inom befintligt näringsliv. Näringslivsstrategins
nyckeltal
Turism År 2022 ska 70 % av kommuninvånarna uppleva sig kunna Intresse tryckt material, #upplevskinnskatteberg,
vara goda ambassadörer för kommunen som besöksort. medverkan träffar, medborgar-
enkät, infoställe sommartid m.fl.
Räddnings Tryggare samhälle med god beredskap för olyckor och Medborgarenkät
tjänst oönskade händelser.
Utryckningstiden ska vara mindre än fem minuter. Tid

Finansiella mål

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Målen har som utgångspunkt att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation bör behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Överskottet måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras en högre skatt.

Mål för god ekonomisk hushållning

De finansiella målen tar sikte på kommunens finansiella ställning och dess utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna och ramarna för den verksamhet som kommunen bedriver. Enligt kommunallagen ska kommunen redovisa mål som främjar god ekonomisk hushållning.

Balanskravet är en lägsta godtagbar nivå på resultatet.

Finansiella mål

  • Enligt fastställda ekonomistyrningsregler skall årets resultat vara ett överskott/ökning med minst 1,5 % av skatteintäkter och generella bidrag.
  • Nettodriftkostnaden ska inte öka snabbare än inkomstökningen, exklusive tillfälliga statsbidrag.
  • Investeringar ska rymmas inom ett positivt kassaflöde, detta för att säkerställa en investeringstakt som kommunen klarar utan att likviditeten påverkas. Lånefinansiering ökar kassaflödet och ger därmed ytterligare utrymme inom det finansiella målet.