Välj en sida

Nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde

Enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar de fem nationella minoriteterna i Sverige. Alla dessa minoritetsgrupper har sedan länge bott i Sverige, och var och en av dem har en egen kulturell, språklig och/eller religiös bakgrund och identitet. Enligt lagen ska myndigheterna främja de nationella minoriteternas möjligheter att bevara och utveckla deras egen kultur i Sverige. I synnerhet ska myndigheterna främja barnens användning av minoritetsspråk samt utvecklingen av deras kulturella identitet. Därtill ska myndigheterna ge representanterna för de nationella minoriteterna möjligheten att påverka sådana ärenden som berör dem samt informera om de rättigheter som de nationella minoriteterna har.

Enligt språklagen (2009:600) är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska de fem nationella minoritetsspråken i Sverige. Myndigheterna ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken. Varje människa som hör till en nationell minoritet ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt modersmål.

När det gäller modersmålsundervisningen i nationella minoritetsspråk finns inga krav på att elevens vårdnadshavare har språket som modersmål för elever som tillhör en nationell minoritet. Elever som går i grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola behöver heller inte längre ha grundläggande kunskaper i språket för att få modersmålsundervisning.

Skinnskattebergs kommun tillhör förvaltningsområdet för finska språket
Från och med början av februari 2011 hör Skinnskattebergs kommun till förvaltningsområdet för finska språket. I Sverige finns det för tillfället sammanlagt 64 kommuner (bland annat Hallstahammar, Köping, Stockholm, Uppsala och Västerås) som är med i detta förvaltningsområde. Nu när Skinnskattebergs kommun hör till förvaltningsområdet för finska språket, innebär detta enligt lagen (2009:724) att i kontakt med kommunala myndigheter har en finsktalande invånare rätt att använda finska, att muntligt få svar på sin fråga på finska, att på begäran få en finsk översättning av ett beslut och dess grunder som gäller invånaren samt att få delvis eller helt finskspråkig barn- och äldreomsorg.

För mer information om finskt förvaltningsområde:
Elina Hedström
Samordnare för finskt förvaltningsområde
elina.hedstrom@skinnskatteberg.se
tel. 0222-51 55 52

Minoritetslagen på ditt modersmål
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä
אקט ( 2009:724 ) איבער נאציאנאלע מיניאריטעטן און נאציאנאלע מיניאריטעט שפראכן
Kanuni (2009:724)pa nationalne minoriteturi ta minoriteturitšib
Kanuni (2009:724) bašo nacionalikane minoritetia thaj minoritetikani čhib
Zakono (2009: 724) pa le nationalni minoritetora haj le minoritetonge/cine shiba
Láhka (2009:724) našuvnnalaš unnitloguid ja unnitlogugielaid birra
Laake (2009:724) nasjovnen unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre
Láhka (2009:724) rijkalasj unneplågoj ja unneplågogielaj birra

Icon of Vähemmistö Ja vähemmistökielten työn toimintasuunnitelma Vähemmistö Ja vähemmistökielten työn toimintasuunnitelma (87 KiB)
Icon of Handlingsplan nationella minoriteter och minoritetspråk Handlingsplan nationella minoriteter och minoritetspråk (86 KiB)