Välj en sida

office-594132_1920

Under en månad innan årsskiftet 2016-2017 genomfördes en frivillig enkät för kommunens samtliga företagare. Bakgrunden till enkäten var att företagsbesök genomfördes under hösten där frågor om det upplevda företagsklimatet ställdes till företagare.

Då det i vår kommun finns flera hundra registrerade företag insåg vi snabbt att möjligheten att besöka samtliga företag skulle bli svår, och där av framtagningen av enkäten. Vi ville helt enkelt att alla som hade synpunkter, önskemål och idéer skulle få möjligheten att yttra sig.

Efter att ha lyft enkäten på kommunens webbplats, i sociala medier, genom att tagit kontakt med media, samt lobbat för den vid personliga möten med företagare, fick vi tyvärr endast in 22 svar skriftligen till enkäten. Vad det beror på är svårt att spekulera i, men självfallet säger det låga intresset någonting om hur kommunen upplevs som organisation av företagare.

Utöver de skriftliga svaren som kommit in genom enkäten har svar på frågorna som ställdes i enkäten även dokumenterats från ytterligare företagsbesök under hösten.Vi tackar samtliga som tagit sig tid att svara, och för goda idéer på aktiviteter.

Svaren införda i ny Verksamhetsplan

Genom svaren som inkommit har vi fått goda idéer som bland annat är införda i den Verksamhetsplan för näringslivsverksamheten som formulerats för året som följer. Tack vare svaren företagarna gett oss har vi kunnat komma igång med en typ av ”lots” där samtliga företagare som vill komma i kontrakt med någon, eller några kommunala tjänstemän, självfallet får göra detta vid en sammankallad ”träff”.

I svaren som kommit in gick det att utläsa att detta är/var någonting som kommunens företagare värderade högt, att de vid kontakten med kommunen vill att det är så lätt som möjligt och känns kundorienterat. På detta sett vill vi ge företagare en bättre service!

Utöver detta finns flera av företagarnas, som svarat, idéer på aktiviteter även med i listan över satsningar vi vill genomföra. Vi hoppas att det också kommer synas under året!

Svenskt Näringslivs rikstäckande enkät

Till sist vill vi även uppmuntra kommunens företagare att svarar på den rikstäckande enkäten som branschorganisationen Svensk Näringsliv varje år genomför om vårt Svenska företagsklimat. I vårt arbete är det en bra mätning som varje år genomförs med en väl genomtänkt metod. Utöver detta ger det oss även indikationer på hur företagare ser företagsklimatet i vår kommun i förhållande till riket, vad vi kan bli bättre på, samt hur andra kommuner som lyckas bra gör osv. Läs mer om enkäten på Svenskt Näringslivs webbplats om just detta.

Vi tackar samtliga företagare som svarat på vår enkät och för att ni svarar på Svenskt Näringslivs, ni gör skillnad!