Välj en sida

Här hittar du en inspelning av kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017.

Lyssna på sändningen

Nedan hittar du kungörelse/dagordning och ungefärlig tid i ljudfilen för ärende.

Icon of Kungörelse KF 170424 Kungörelse KF 170424 (11 KiB)

0. 01:20 – Allmänhetens frågestund
1. 10:24 – Sammanträdets öppnande samt upprop
2. 14:06 – Val av protokolljusterare, tid och plats
3. 14:50 – Finansiella mål för Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU/*bil
4. 19:27 – Preliminära budgetramar för år 2018/*bil
5. 30:27 – Ansökan om investeringsmedel till busshållplatser
6. 13:15 – Omfördelning av investeringar 2017
7. 33:58 – Svar på interpellation angående Folkhögskolans lokaler
8. 48:10 – Interpellationer och frågor
9. 48:49 – Svar på motion angående Atletklubben Skbg flytt till nya lokaler i
Folkhögskolan/Skinnskatteberg
10. 51:55 – Medborgarförslag angående Lotsen
11. 52:30 – Medborgarförslag angående anläggande av konstfrusen skridskoplan
12. 53:04 – Motion angående blodgivning på betald arbetstid
13. 53:35 – Anmälda motioner och medborgarförslag
14. 54:11 – Entlediganden
15. 57:13 – Val till förtroendeuppdrag i kommunen
16. 58:45 – Val till externa uppdrag
17. 59:48- Delgivningar