Välj en sida

Kommun

Skinnskattebergs kommun

Skinnskattebergs kommun är en politiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna. De beslutar om hur kommunen ska organiseras och vad det ska satsas på. Till politikernas hjälp finns tjänstemän (sakkunniga kommunanställda) som på bästa sätt (enligt lagar, förordningar, föreskrifter och avtal) ska genomföra politikernas beslut. Det är nödvändigt att alla medarbetare i en politiskt styrd organisation förstår vilka uppdragsgivarna verkligen är, vilket ytterst är medborgarna i kommunen.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta beslutande organ (3 kap 1 § kommunallagen) och representerar kommuninvånarna genom det mandat som fåtts i allmänna val. Fullmäktige har som främsta uppgift att utforma omfattning och målsättning för den kommunala verksamheten, besluta om vad skattepengarna ska användas till och utse ledamöter i kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden och valnämnden.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har på Kommunfullmäktiges uppdrag ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ansvar. Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd och den enda politiker som är förtroendevald på heltid i vår kommun. Kommunstyrelsens ledamöter ingår i ett antal utskott som ansvarar för olika verksamhetsområden inom kommunen.

Förvaltningsorganisation
Förvaltningsorganisationen är en anpassning till den politiska organisationen och består av Miljö- och byggnadsförvaltning och Kommunstyrelseförvaltning. Båda förvaltningarna leds av en kommunchef. Miljö- och byggnadsförvaltningen är den minsta förvaltningen och består av en Miljö- och byggnadsavdelning. Kommunstyrelseförvaltningen består av Ekonomi- och IT avdelning, Kansli- och personalavdelning samt följande sex sektorer:

  • Sektor barn och utbildning
  • Sektor vård och omsorg
  • Sektor kultur och fritid
  • Sektor teknik och service
  • Sektor näringsliv och utveckling
  • Sektor samhällsskydd och beredskap.

Totalt är cirka 400 personer anställda av Skinnskattebergs kommun (tillsvidare- och visstidsanställda).