Välj en sida

Vad kan hända & vad du själv kan göra

Brand2

Katastrofer & händelser

Det är väl inget som händer här i lilla Skinnskattebergs kommun, eller? Givetvis är vi minst lika sårbara som alla andra kommuner oavsett storlek. Utifrån den synvinkeln så är det kanske extra viktigt att vi är förberedda om något händer, då det kan ta tid innan hjälp kommer. Nedan har vi försökt lista tänkbara händelser och hur du som privatperson kan agera i en sådan situation, men även i ett förebyggande syfte. Ju fler vi är som hjälps åt desto starkare är vi!

Bränder

Vi har mycket skog i kommunen och skogsbränder är inte helt ovanliga, särskilt under sommarhalvåret. När det gäller bränder i bostäder startar de ofta i köket eller vid elektronisk utrustning.

Vilka konsekvenser kan en brand medföra?

Att människor och djur drabbas av brännskador och rökförgiftning och i värsta fall förolyckas. Bränder kan också hindra trafiken på både vägar och järnvägar samt leda till strömavbrott.

Vad kan du själv göra?
• Behandla elden med respekt och försiktighet .
• Blås alltid ut stearinljus när du lämnar rummet.
• Använd timer på spisen eller kaffebryggaren.
• Dra ur kontakterna när du inte använder elektriska apparater.
• Delta i brandövningar på skolan eller jobbet. Öva även med familjen hemma.
• Se till att brandvarnarna fungerar, testa dem minst 1 gång per år.
• Om det brinner i närheten – stäng alla fönster och dörrar och håll dig uppdaterad med information angående branden.
• Om det brinner i huset du bor – Ta dig ut och kryp ut under röken.

Falsk information

Spridning av falsk information samt rykten, t.ex. via Internet, sociala medier och massmedia är en stor risk i dagens samhälle.

Vilka konsekvenser kan felaktig information få?

I första hand att människor får en felaktig bild av olika händelser i samhället. Till exempel genom att det sprids felaktig information på sociala medier, där ett inlägg kan nå mängder av människor på väldigt kort tid. Detta skapar en stor oro och kan göra att vi fattar dåliga beslut på grund av felaktig information och lägesbild.

Vad kan du själv göra?
• Fundera över budskapet – vad säger informationen egentligen och vad är syftet samt budskapet?
• Från vilken källa kommer informationen? Kan man lita på denna källa? Finns informationen även i andra källor?
• Tänk efter vad du skriver i sociala medier. Vet du att det stämmer? Vad kan det du skriver få för konsekvenser för andra?
• Tänk på att inte dela information, t.ex. på sociala medier, som du inte vet är sann. Om du gör det kan du bidra till att sprida falsk information.

Kemikalieutsläpp

Utsläpp av gas eller andra kemikalier kommer ofta från industrier, men kan även ske vid olyckor där tåg och lastbilar är inblandade. Detta kan leda till omfattande problem både i trafiken och för omgivningen och åtgärder måste ske snabbt för att skydda sig.

Vilka konsekvenser kan kemikalieutsläpp få?

Vissa gaser och kemikalier är väldigt hälsofarliga. Gaser kan vara giftiga att inandas och andra kemikalier kan vara frätande eller brandfarliga.

Vad kan du själv göra?
• Om en gasläcka inträffar nära dig, se till att dörrar och fönster är stängda. Stäng av ventilationen.
• Lyssna på lokalradion för att få information.

Smitta

Nästan varje år drabbas Sverige av en influensaepidemi av varierande omfattning. Ibland finns farhågor att de kan utvecklas till en pandemi. En pandemi är en ny typ av influensavirus och kan påverka stora delar av samhället.

Vilka konsekvenser kan smitta få?
Skulle det bli en svårare, mer omfattande pandemi och vaccin saknas, riskeras livet för gamla och redan sjuka människor. Givetvis kan även friska mer välmående personer också smittas, men det finns en högre risk att de äldre och redan sjuka personerna drabbas. Om många insjuknar samtidigt kan det drabba viktiga samhällsfunktioner.

Vad kan du själv göra?
• Tvätta händerna ofta och noga.
• Undvika närkontakt med personer som redan har insjuknat.
• Var försiktig när du hanterar mat.
• Se till att stanna hemma från exempelvis arbetet när du är sjuk, så du inte smittar andra personer.

Social oro

Social oro kan visa sig på olika sätt i samhället. Det kan till exempel handla om protester, demonstrationer eller upplopp. En följd kan bli att konflikter mellan olika grupper ökar och att invånare vänder sig mot olika representanter för samhället som exempelvis polisen.

Sociala medier kan också vara ett sätt för grupper av människor att samlas kring olika frågor för att visa sitt missnöje med hur samhället fungerar.

Vilka konsekvenser kan social oro få?
Både människor och egendom riskerar att skadas.

Vad kan samhället göra?
Från samhällets sida handlar det om att olika myndigheter arbetar tillsammans för att skapa förtroende hos människor i samhället, för att förebygga och motverka oroligheter. Att ge korrekt information från myndighetens sida är ett viktigt arbete i denna fråga.

Vad kan du själv göra?
• Tänk på vad du skriver och vilken information du delar i sociala medier.
• Alla individer har ansvar för sina egna handlingar, men det kan vara svårt att stå emot grupptryck. Är du yngre, prata gärna med en vuxen om du behöver hjälp eller stöd.
• Larma polisen om du ser att ett brott begås.

Storm

Stormar sker lite då och då. Klimatförändringar med mer extremt väder kan leda till stormar med större konsekvenser. Särskilt hårt kan stormen slå i kombination med kallt väder.

Vilka konsekvenser kan en storm få?
Människor och djur kan skadas av nedfallande tak och träd. El- och telenätet slås ut. Bil- och tågtrafiken stoppas. Samhällsservicen får problem eftersom folk inte kan ta sig till jobbet. Hemtjänsten får svårt att nå fram till gamla och sjuka. Apotekens medicinförråd tar slut. Under ett elavbrott kan inte bensin pumpas upp till fordon.

Vad kan du själv göra?
• Se till att vara utrustad så att du klarar några dygns isolering i bostaden eller på jobbet. 72 timmar är rekommendationerna från bland annat MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Strömavbrott

Strömavbrott kan uppstå som en följd av katastrofer såsom stormar, översvämningar eller sabotage. Det har också hänt att strömmen i stora delar av Sverige slagits ut på grund av tekniska fel.

Vilka konsekvenser kan strömavbrott få?
Vårt samhälle är väldigt beroende av att vi har tillgång till el. Strömavbrott leder till att de flesta av oss blir utan internet. En stor del av våra samhällsfunktioner slås ut. Fundera på hur din arbetsplats eller skola skulle fungera utan internet eller andra program som behöver el. Strömavbrott slår också hårt mot viktiga transporter, eftersom bränsle inte kan pumpas upp till fordon.

Vad kan du själv göra?
• Se till att vara utrustad så att du klarar några dygns isolering i bostaden eller på jobbet.
• En radio som går på batteri är ett bra sätt att hålla sig informerad när strömavbrottet slår ut internet, telefoner och TV.

Vattenbrist

Även om vår kommun i dagsläget inte har problem med vattentillgången, kan vattenbrist uppstå. Bristen på rent vatten kan uppstå på grund av torka eller genom att dricksvattnet av någon anledning innehåller smitta eller andra föroreningar.

Vilka konsekvenser kan vattenbrist få?
Brist på rent vatten kan orsaka medicinska och hygieniska problem. Det kan också orsaka driftstopp i industrin.

Vad kan du själv göra?
• Var sparsam med vatten.
• Se till att ha några flaskor vatten hemma.
• Kolla på kommunens hemsida om information angående nödvatten.

Översvämning

Att åar och sjöar svämmar över om våren är inget nytt. Klimatförändringar med mer extremt väder gör att risken för översvämningar ökar. Vid större skyfall har dagvattensystemet svårt att på kort tid hinna leda bort de stora vattenmängder som blir.

Vilka konsekvenser kan översvämning få?
Översvämmade källare, förorenat dricksvatten, jordskred, elavbrott, teleavbrott. Samhällsservice ställs in eftersom folk inte kan ta sig till jobbet. Hemtjänsten får svårt att nå fram till gamla och sjuka. Under ett elavbrott kan inte bensin pumpas upp till fordon.

Vad kan du själv göra?
• Se till att vara utrustad så att du klarar flera dygns isolering i bostaden eller på jobbet.
• Bor du i hus med källare och vet med dig att det finns en risk att du kan drabbas av översvämning, införskaffa då en pump för att kunna få bort vattnet.