Välj en sida

Uppföljning och rapporter

Uppföljningen av kommunens ekonomi består av ett flertal rapporter och prognoser som framställs löpande under verksamhetsåret.

Månadsprognoser
Varje månad görs uppföljning av det ekonomiska utfallet för verksamheterna och en prognos för hela året.

Delårsbokslut
Delårsbokslut upprättas per den 30 juni årligen. Delårsbokslutet har samma utformning som årsbokslutet, men är något förenklat. Delårsbokslutet innehåller även en årsprognos och en avstämning av målen.

Årsredovisning
Årsredovisningen innehåller kommunens samlade uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi för hela året. Årsredovisningen fastställs normalt av Kommunfullmäktige i april.

Årsredovisningen innehåller

  • förvaltningsberättelse, innehållande uppföljning av de kommunövergripande målen, resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys, investeringsredovisning, personalredovisning och så vidare,
  • verksamhetsberättelser från styrelsen och nämnder innehållande uppföljning av mål, verksamhet och ekonomi,
  • miljöbokslut för samtliga verksamheter.

Du hittar årsredovisningen i sin helhet här på webbplatsen. Du kan också hämta ett exemplar av det tryckta bokslutet på kommunkontoret.