Välj en sida

Omsorg

Vård och omsorg omfattar individ- och familjeomsorg samt omsorg om äldre och funktionshindrade i kommunen. Verksamheten inom Vård och omsorg styrs av lagar. De viktigaste lagarna som reglerar de sökandes rätt till insatser är Socialtjänstlagen, Lagen om särskilt stöd och service och Hälso- och sjukvårdslagen.

Familjer och enskilda
Socialtjänstens individ- och familjeomsorg skall svara för uppsökande och förebyggande verksamhet. Alla kommuninnevånare har rätt till en skälig levnadsnivå genom socialt och ekonomiskt stöd eller olika behandlingsinsatser. Individ- och familjeomsorgen skall också verka för myndighetsinsatser när behov uppstår för barn eller vuxna.

Läs mer

Omsorg om äldre
Vår målsättning är att äldre och funktionshindrade i kommunen skall få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden, med respekt för självbestämmande och integritet.

Läs mer

Kommunal psykiatri
Kommunpsykiatrins insatser syftar till att förbättra de psykiskt funktionshindrades livssituation och öka deras möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället.

Läs mer

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
Kommuner och landsting är skyldiga att hjälpa personer med stora och omfattande funktionsnedsättningar så att de får möjlighet att leva sitt liv så likt andra människors som möjligt.

Läs mer

Hemsjukvård
Skinnskattebergs kommun erbjuder hälso och sjukvård för äldre- och handikappade i eget boende, hemsjukvård.

Läs mer