Välj en sida

Omsorg om äldre

Äldreomsorg

Syftet med äldreomsorgen är att de som drabbats av funktionsnedsättningar genom sjukdom, ålder eller handikapp ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv och erbjudas gemenskap med andra. Vård och omsorg sker i samråd med den enskilde och/eller närstående där den enskildes integritet och människovärde respekteras.

Äldreomsorgen arbetar utifrån kvarboedeprincipen, det vill säga att i största möjliga mån skapa möjligheter till att bo kvar i sin egen bostad med insatser.