Välj en sida

Stöd till vuxna

Övrig social problematik
Socialtjänsten har ansvar för att hjälpa kommunens invånare till drägliga levnadsvillkor. Den som på egen hand saknar förmåga att ordna sin livssituation beträffande boende och andra grundläggande behov kan få hjälp med detta. Det kan gälla frågor som att få och behålla ett boende, arbete eller gemenskap med andra. Hjälpen utformas efter utredning tillsammans med den enskilde, ofta i samarbete med närstående, myndigheter och organisationer som exempelvis hyresvärdarna, sjukvården, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Missbruksproblem
Vänd dig till Socialtjänsten om du eller någon i din närhet har problem med alkohol eller andra beroendeframkallande medel. Råd och stöd förmedlas av socialsekreterare inom barn- och vuxensektionen och kan bestå av samtal, träffar tillsammans med den enskilde, anhöriga, andra viktiga personer och myndigheter. Samtalen syftar till att ge stöd och hjälp att komma ifrån missbruket.

Öppenvård för vuxna förmedlas av socialsekreterare. Personalen består av drogterapeuter. De arbetar enligt den s.k. 12 stegs-modellen. Individuell planering i samarbete med andra vårdgivare kan också förekomma.

Behandlingshem har olika vårdprogram för att tillgodose olika behov. Innan vård på ett behandlingshem kan beviljas förutsätts att den enskilde tidigare prövat öppnare former av behandling eller att dessa bedöms som otillräckliga. Vård på behandlingshem ska ses som en del i ett längre vårdprogram och följas av öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Ansökan om bistånd till behandling på institution görs via socialsekreterare.

För mer information
Socialsekreterare Mathz Eriksson, tel. 0222-51 55 74

Socialsekreterare Helen Bodin, tel. 0222-51 56 85