Välj en sida

Hemsjukvård

Skinnskattebergs kommun har liksom andra kommuner ansvar för hälso- och sjukvård i s.k. särskilt boende (Hemgården, Klockarbergsgården) upp till sjuksköterskenivå. Skinnskattebergs kommun kan också erbjuda hälso och sjukvård för äldre- och handikappade i eget boende, hemsjukvård.

Hemsjukvård kan man få om man har ett varaktigt medicinskt omvårdnadsbehov och inte själv kan ta sig till familjeläkarmottagningen för t.ex. omläggning av sår, provtagning eller annan sjukvårdande behandling p.g.a. svårt handikapp eller sjukdom. Önskar man hemsjukvård tar man kontakt med enhetschef Anna Lena Skog. Därefter görs en bedömning av behovet oftast tillsammans med den sökandes ansvarige läkare.

Hemsjukvårdsorganisationen i Skinnskattebergs kommun bildades 1992 och har funnits i stort sett i nuvarande form sedan 1993. I Hemsjukvården finns kommunens sjuksköterskor. Hemsjukvården är bemannad dygnet runt alla dagar under året och verksamheten riktas till människor i eget och särskilt boende. Vardagar har vi läkarkontakt med familjeläkarenheten. Kvällar, nätter och helger konsulteras distriktsläkarjouren.

Det är familjeläkaren eller patientansvarig läkare på lasarettet som tillsammans med hemsjukvårdens chef och biståndsbedömare avgör om man ska tillhöra hemsjukvården, vilket då innebär att den hemsjukvårdsverksamhet som bedrivs inte är av akut art utan planerad.
Hemsjukvården är avgiftsfri. Landstinget tar betalt för de prover som vi tar i hemmet. Person som bor i eget hem, eget boende, kan vara inskriven i den kommunala hemsjukvården t.ex. om personen inte själv kan ta sig till familjeläkaren för t ex

  • såromläggning
  • provtagning
  • annan sjukvårdande behandling

behöver hjälp med medicindelning/apoteksdosering (apodos)
har en diagnostiserad demenssjukdom och vårdas av anhörig i hemmet har ett långvarigt vårdbehov medicinskt och/eller omvårdnads- mässigt
önskar vårdas i hemmet vid vård vid livets slut med stöd av anhöriga och ev. hemtjänst, vid t.ex. cancersjukdom eller annan mycket svår sjukdom.

Hemsjukvårdens expedition finns i Hemgården vid samma ingång som kommunens träningslokal.

Adress: Villavägen 2
73930 Skinnskatteberg
Tfn: 0222-51 57 45
Fax: 0222-