Välj en sida

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som kan beviljas av kommunens socialtjänst efter individuell prövning. Försörjningsstöd regleras i Socialtjänstlagens 4 kap. Bistånd till livsföring i övrigt kan också sökas, t.ex. bistånd till hemutrustning, el, hemförsäkring, hyresskulder, fackföreningsavgift, läkar- och tandläkarbesök, mediciner som omfattas av högkostnadsskyddet, glasögon, spädbarnsutrustning, arbetsresor samt för behandling av barn, ungdomar och drogmissbrukare.

Till besöket på socialkontoret behöver du ta med följande handlingar:

 • ifylld ansökan om bistånd
 • legitimation
 • aktuell handlingsplan från AF samt uppgifter om sökta jobb, om du är arbetssökande.
 • kvitto på betald hyra, barnomsorgsavgift, el och fackavgift för 3 månader bakåt
 • beslut om bostadsbidrag
 • hyreskontrakt eller motsvarande i original
 • självdeklaration och ekonomisk översikt/årsbesked från din bank
 • utdrag från bankkonton som täcker 3 månader bakåt, fram till tiden för ansökan
 • handlingar angående tillgångar som fastighet, bil, hus, husvagn, båt, motorcykel, häst eller annat
 • om du har/haft företag: alla skattedeklarationer i original 12 månader tillbaka, dvs. 12 stycken, samt medföljande skattekontoutdrag. Om du INTE är skyldig att betala moms, ta med Skattemyndighetens beslut om detta
 • om du är sjukskriven, ta med läkarintyg
 • preliminär skatteuträkning för föregående  inkomstår samt slutligt skattebesked.

Om handlingar saknas kan ansökan avslås eller beslutet kan försenas. Handlingar som saknas måste lämnas in till handläggaren inom 1 vecka. Om du/ni lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan du/ni bli återbetalningsskyldiga och även åtalas för bedrägeri. Vid första besöket ska makar/sammanboende gemensamt besöka socialkontoret.

Alla insättningar på bankkonto/-n räknas som disponibla inkomster.
Beslutet erhålls inte vid besöket. Utredningstid råder.

Om du söker försörjningsstöd på grund av arbetslöshet:
Arbetslös är den som saknar arbete helt eller delvis. Även den som uppbär A-kassa eller alfakassa eller väntar på eller deltar i ungdomspraktik, arbetsmarknadsutbildning eller annan kurs betraktas som arbetslös. Även den som är sjukskriven eller har föräldrapenning och inte har något arbete att gå tillbaka till bedöms vara arbetslös.

Begreppet “aktivt arbetssökande” är ett nyckelbegrepp vid bedömning av rätt till bistånd vid arbetslöshet. För att ha rätt till försörjningsstöd krävs som regel att man står till arbetsmarknadens förfogande och att man är aktivt arbetssökande. Detta innebär att man:

 • söker arbete i god tid innan utbildning, praktik eller anställning upphör
 • anmäler sig till Arbetsförmedlingen i omedelbar anslutning till arbetslöshet 1 månad innan ansökan om ekonomiskt bistånd
 • söker arbete i stort sett varje dag
 • söker alla sorters arbeten man kan tänkas få, både okvalificerade och sådana som sökanden har utbildning och erfarenhet från
 • söker arbete både på hemmaorten och minst på pendlingsavstånd, dvs. sammanlagd res- och arbetstid 12 timmar/dag
 • söker både från platsjournal, tidningar, bemanningsföretag, egna kontakter med arbetsgivare som inte annonserar
 • är beredd att medverka i arbetsmarknadsåtgärd från Arbetsförmedlingen.

Hur går en utredning till?
Vi frågar bland annat om din familjesituation, din ekonomi, din utbildning och yrkeserfarenhet. För att vi ska kunna utreda ditt behov av försörjningsstöd behöver vi ibland hämta in styrkta uppgifter från andra myndigheter. För att vi ska få dessa uppgifter måste du lämna ditt samtycke.

Beslut
Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på en ansökan om bistånd.

Vad gör jag om jag inte är nöjd?
Det går att överklaga alla beslut om ekonomiskt bistånd. Överklagan ska vara inlämnad skriftligt till oss senast 3 veckor efter det du fått hem beslutet. Vi kan hjälpa dig att skriva överklagan. Om du har synpunkter på handläggningen av ditt ärende kan du vända dig till enhetschef. Blankett för klagomål finns på Skinnskattebergs kommuns hemsida under rubriken Vård och Omsorg, Blanketter. Blanketten ersätter inte överklagande i myndighetsbeslut.

Hamnar jag i något register?
Ja, dina uppgifter blir registrerade i socialregistret. Våra uppgifter om dig är sekretessbelagda.

Vad är sekretess?
Socialtjänsten är skyldig att arkivera handlingar och skriva ned och dokumentera de uppgifter som är viktiga för behandlingen av din ansökan. Socialtjänsten har tystnadsplikt för uppgifter som de får reda på om dig. Det finns vissa undantag när sekretess inte gäller.
Du har rätt att ta del av socialtjänstens handlingar rörande dig själv. Socialtjänsten bör även hålla dig underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om dig. Om du anser att någon uppgift är oriktig, ska detta antecknas.

För att ansöka om försörjningsstöd ska du vända dig till socialkontoret på telefontid  mån -tisd 08.30-09.30, onsdagar 13.00-14.00 och tors-fred 08.30-9.30

Första kontakt, ring: Martina Eriksson tel.: 0222- 51 56 25

Mathz Eriksson, socialsekreterare tel: 0222 – 51 55 74

Helen Bodin, socialsekreterare tel: 0222 – 51 56 85

Växel tel 0222- 51 55 00

Kommunens konsumentvägledare samt skuld- och budgetvägledare
Eva Anderberg. Telefontid: tisdagar kl. 9.00-11.00. Besök efter telefonkontakt! Tel. 070-201 48 03.