Välj en sida

Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Du måste ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning.

Är du arbetslös krävs det till exempel att du aktivt söker arbete eller deltar i arbetsförmedlingens insatser för arbetssökande. Du ska och ha ansökt om de andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till (exempelvis bostadsbidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning).

Ekonomiskt bistånd kan sökas av svenska medborgare samt utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor eller vistas i Skinnskattebergs kommun.

För dig som är nysökande

Socialtjänsten bedömer och beslutar om du ska få ekonomiskt bistånd och hur mycket det ska vara.

Om det är första gången du ansöker  ringer du till vår socialtjänst på telefonnummer: 0222-51 56 25 och bokar en besökstid. Om du sedan tidigare har en handläggare kontaktar du den. Om du är sambo eller gift ansöker ni tillsammans.
Din handläggare utreder om ditt behov av pengar kan tillgodoses på annat sätt än genom ekonomiskt bistånd. Därför ska du redovisa inkomster för alla personer i hushållet i din ansökan. Vi kontrollerar också om du skulle kunna få ersättning från någon annan myndighet.
Från det att du har lämnat in en fullständig ansökan tar utredningen cirka 2 veckor, men det kan gå snabbare eller ta längre tid.

Inför ditt första besök

Till besöket på socialkontoret behöver du ta med följande handlingar:

 • legitimation
 • beslut om bostadsbidrag från Försäkringskassan
 • hyreskontrakt eller motsvarande i original
 • självdeklaration och ekonomisk översikt/årsbesked från din bank
 • kontoöversikt från bank där samtliga konton i banken framgår
 • utdrag från bankkonton som täcker 3 månader bakåt, fram till tiden för ansökan
 • handlingar angående tillgångar som fastighet, bil, hus, husvagn, båt, motorcykel
 • kvitto och faktura på betald hyra, barnomsorgsavgift, el och fackavgift för tre månader bakåt
 • om du arbetssökande: aktuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen samt uppgifter om sökta jobb
 • om du är sjukskriven, ta med läkarintyg

Frågor och svar

Har jag rätt till ekonomiskt bistånd?

Den som vistas i kommunen har rätt att söka ekonomiskt bistånd, vem som har rätt till försörjningsstöd regleras av Socialtjänstlagen och i de kommunala riktlinjernaPDF. Det finns flera faktorer som påverkar rätten till biståndet.

 • Om du är arbetslös ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Du ska söka A-kassa/Alfa, AFA om du har möjlighet.
 • Du ska söka alla andra bidrag som du har möjlighet att få. På Försäkringskassan kan du få mer information om hur du söker bidrag och ersättningar till exempel sjukersättning, hos Pensionsmyndigheten får du information om hur du söker pension.
 • Om du studerar ska du söka vuxenstudiestöd eller studielån hos Centrala studiestödsnämnden.
 • Om du har ekonomiska tillgångar, pengar, aktier eller fonder måste du använda dessa innan du har rätt till försörjningsstöd. Bil, båt, villa, bostadsrätt, sommarstuga med mera betraktas som kapital som går att sälja.

Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den ska du vända dig till Pensionsmyndigheten och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Hur mycket pengar kan jag få?

Du kan med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Resultatet från provberäkningen är dock ingen garanti för att du kan få ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten gör en individuell bedömning och beslutet kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Det finns en riksnorm för ekonomiskt bistånd som gäller för alla kommuner i Sverige. För beräkning av ekonomiskt bistånd räknar vi ihop hushållets alla inkomster och jämför med riksnormen. Om hushållets inkomster är lägre än riksnormen kan du få försörjningsstöd. Normbeloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

Försörjningsstödet består dels av riksnormen, kostnader som är någorlunda lika för alla, men även av skäliga kostnader utanför riksnormen. Mer information hittar du i länkarna nedan:

Hur ansöker jag?

Du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd kontakar en socialsekreterare på Verksamhetsområde arbete och försörjning på telefontid. De hjälper dig med en allmän beräkning och kan svara på dina frågor. Inom två veckor kommer du kallas per brev till socialtjänsten för ett personligt besök med en socialsekreterare. I brevet kommer det också finnas information om vilka uppgifter och handlingar som ska medtas till besöket, samt en ansökningsblankett.

Innan du ansöker är det viktigt att du först ser till att du får alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till, exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning, sjukpenning eller a-kassa.

Är du gift, registrerad partner eller sammanboende fyller ni tillsammans i en gemensam blankett. Ansökan ska undertecknas och du försäkrar då att de uppgifter du lämnat är riktiga. Uppgifterna du lämnar registreras i Köpings kommuns socialregister.

När får jag pengarna?

En ansökan om ekonomiskt bistånd hanteras skyndsamt så snart alla handlingar lämnats in.

För att din ansökan ska kunna handläggas så snabbt som möjligt är det viktigt att blanketten är rätt ifylld och att alla handlingar som behövs är bifogade. Annars tar processen längre tid då handläggaren behöver begära in dessa uppgifter innan ett beslut kan fattas. Om du inte lämnar in begärda uppgifter eller handlingar kan din ansökan om bistånd avslås.

Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis, ansökan görs för kommande månad och varje ansökan måste vara korrekt ifylld.

Får du helt eller delvis avslag på din ansökan får du ett skriftligt beslut hem med en motivering. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet om avslag. Du kan också läsa om detta på vår sida om hur du överklagar beslut.

Till vad kan jag beviljas ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp till nödvändiga utgifter, som prövas individuellt och beviljas för en månad i taget.

I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, hälsa och hygien, förbrukningsvaror, lek och fritid, barnförsäkring samt dagstidning, TV-avgift och telefon.

Det ingår också rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackförenings- eller a-kasseavgifter. Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto.

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd även beviljas till andra nödvändiga utgifter, som exempelvis barnomsorg, läkarvård, medicin och tandvård.

Vad händer om det blir fel?

Socialtjänsten har i uppdrag att se till att rätt person får rätt bidrag på rätta grunder. Om du lämnar felaktiga uppgifter, eller utelämnar uppgifter som kan påverka ett beslut, kan du bli återbetalningsskyldig. Kommunen är enligt lag skyldig att polisanmäla alla fall av misstänkt bidragsbrott.

Vill du överklaga eller lämna in synpunkter och klagomål?

Du har rätt att överklaga alla beslut om försörjningsstöd. Om du vill kan du få hjälp att skriva din överklagan som sen lämnas till din handläggare. Din överklagan måste ha kommit in till socialtjänsten senast tre veckor efter att du har fått det skriftliga beslutet.

När överklagan kommer in tar handläggaren ställning till om beslutet ska omprövas. Om handläggaren inte ändrar beslutet så skriver denne ett yttrande om varför beslutet inte ändras och skickar det till förvaltningsrätten.

Kontaktuppgifter:

Socialtjänstens telefontider

Första gången du ringer till mottagningen:
Mån-fre kl. 8:00-16:30
Telefonnummer: 0222-51 56 25

Pågående ärende med en handläggare, ring 0222-51 55 74, 0222-51 56 85
Mån-tis kl. 8:30-9:30
ons kl. 13:00-14:00
tor-fre kl. 8:30-9:30

Budget och skuldrådgivare i Skinnskattebergs kommun
Eva Anderberg
Telefontid tisdagar kl. 9:00-11:00, besök efter telefonkontakt, 070-201 48 03.

Kommunhuset

Postadress:
Skinnskattebergs kommun
Box 101
739 22 Skinnskatteberg

Besöksadress:
Kyrkvägen 7, Skinnskatteberg

Öppettider:
Måndag – Torsdag
08:00 – 16:00

Lunchstängt
12:00 – 13:00

Fredag
08:00 – 12:00

Övrig tid, besök enligt överenskommelse.

 

e-post: kommun@skinnskatteberg.se

Växel: 0222-51 55 00

Andra kontaktuppgifter

Organisationsnummer:
212000-2023