Välj en sida

Våld i nära relation

Kommunens växel (dagtid):              0222 – 450 00

Socialjouren Västmanland:               021-39 20 66

Socialjouren kan dessutom nås via Polisen: 114 14

Våld kan drabba alla

”Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och genom detta får honom eller henne att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Isdal 2001).

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men det drabbar även män.

Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott.

Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer och behöver särskilt stöd och skydd. Socialtjänsten ska enligt lag särskilt uppmärksamma de män, kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp och kan behöva stöd och hjälp till förändring.

Om du är orolig för dig själv, dina barn eller en anhörig så be om hjälp!

Vi kan till exempel hjälpa till med:

  • Stödsamtal
  • Skyddat boende vid akuta situationer
  • Hjälp med frågor som gäller barnen
  • Hjälp med ekonomiska frågor

 

Olika typer av våld

Fysiskt våld

Knuffar, sparkar, slag, örfilar, skakningar och vapenhot.

Psykiskt våld

Verbala kränkningar, förnedring, isolering, hot om fysiskt våld, nedsättande ord och kommentarer, skambeläggande och hot i relation till barnen.

Sexuellt våld

Sexuella trakasserier, våldtäkt, tvinga någon att utföra eller bevittna sexuella handlingar.

Ekonomiskt våld

Undanhålla eller begränsa förfogandet av pengar, tvinga eller lura partnern till inköp. Kontroll över ekonomin.

Materiellt våld

Slå sönder saker och föremål i syfte att skrämma, skada och kränka.

Latent våld

Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad kan till exempel visa sig genom kroppsspråket. Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre.

Försummelse

Medveten felaktig medicinering, otillräcklig föda eller vård. Drabbar framför allt äldre och personer med funktionsnedsättningar.

Råd till dig som är anhörig eller vän till någon som är utsatt för våld 

Att stå vid sidan och se att någon man tycker om far illa i en relation är ofta mycket svårt De flesta upplever att de är maktlösa och vet inte hur de ska agera för att stötta och hjälpa. Men kom ihåg att om du vågar reagera kan det leda till att din vän orkar förändra sin situation och ta sig ur ett liv med våld och övergrepp.

Vad kan du göra?

  • Du kan ringa anonymt till kvinnojour, kvinnofridslinjen eller RFSL:s brottsofferjour. Där kan du diskutera din oro med någon som vet mycket om destruktiva relationer.
  • Våga se och våga fråga. Kvinnofridslinjen. Extern sida.
  • Tro på det du får höra.
  • Tänk på att barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp.
  • Länk: Barn som far illa
  • Du kan göra en polisanmälan.

Våldsutövare

Socialtjänstens uppgift är i första hand att identifiera våldet och erbjuda stöd och skydd till den som utsätts. Socialtjänsten har också ett helhetsansvar för att bekämpa och förebygga våld och erbjuder stödinsatser också till våldsutövaren om denne söker hjälp. För den som utövar våld är det viktigt att få möjlighet att bryta sitt beteende, inom kommunen erbjuds bland annat samtalsstöd och ett samarbete med Centrum för våld-man (CMV). CMV syftar till att stödja män som slår att förändra sitt beteende. Arbetet görs genom individuella samtal och kan kompletteras med gruppsamtal där männen själva är med och hittar många kreativa lösningar för att hantera sin ilska.

CMV-man telefon: 021-39 11 19 eller 021-39 11 51                                                                        e-post: cmv.man@vasteras.se

DOKUMENT OCH LÄNKAR:

BRIS. Extern sida