Välj en sida

Politik

Vart fjärde år väljer kommunens medborgare representanter/ politiker som har till uppgift att styra och leda kommunen. Det är gemensamma frågor som skola och förskoleverksamhet, äldreomsorg och individomsorg, avlopps- och vattenfrågor, bibliotek och fritidsanläggningar, näringslivsfrågor och turismfrågor m.m. som politikerna tar ansvar för.

I Sverige råder kommunal självstyrelse. Det innebär att kommunerna själva får besluta i sådana frågor som skall handhas av kommuner, utan inblandning från staten. För medborgarna innebär det att man kan påverka beslut till exempel genom medborgarförslag, skrivelser och folkomröstningar. Man kan också överklaga ett beslut som man anser är felaktigt.

Kommunalpolitiker är i regel fritidspolitiker. Det innebär att de utövar sitt politiska uppdrag vid sidan om sitt vanliga arbete. Ett undantag från detta är kommunstyrelsens ordförande, som utövar sitt uppdrag på heltid. Kommunstyrelsens ordförande kallas för kommunalråd.

Kommunal demokrati
Kommunal rösträtt innebär att alla medborgare som är folkbokförda i kommunen och har fyllt 18 år har rätt att välja vilka ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.