Välj en sida

Lönenämnd

Västmanland-Dalarna lönenämnd
Västmanland-Dalarna lönenämnd är en gemensam nämnd för lönesamverkan mellan kommunerna Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg och Skinnskatteberg, som bildades år 2007. Nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter inom löneområdet genom att driva en gemensam löneadministration.

Västmanland-Dalarna lönenämnd består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Varje medlemskommun har 1 ledamot och 1 ersättare

Skinnskattebergs kommun är representerad genom
En ordinarie ledamot, Carina Sándor (L)
En ersättare, Lena Lovén-Rolén (S)

Lönenämndens ordförande är Lars Isaksson (S), Avesta kommun.

Den gemensamma lönenämndens verksamhetsområde och formerna för arbetet är bestämda i reglementet för nämnden. Protokollen anslås på Norbergs kommuns anslagstavla. Kopior anslås på respektive medlemskommuns anslagstavla.

Lönenämndens uppgifter bl. a

 • Utformar övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten
 • Ansvarar för att fullmäktiges fastställda mål efterlevs
 • Beslutar i frågor som delegerats av fullmäktige
 • Ser till att den löpande förvaltningen sköts rationellt och ekonomiskt
 • Ser till att respektive kommunstyrelse får rapporter om ekonomi och verksamhetsutveckling samt lämnar årsredogörelser
 • Ansvarar för register, arkiv och handlingar som förvaras hos nämnden
 • Följer särskilt utvecklingen inom området och tar de initiativ som behövs, tar nödvändiga kontakter och samarbetar med andra myndigheter, organisationer och enskilda
 • Avger yttranden och lämnar upplysningar som begärs av olika kommunala organ
 • Deltar i respektive kommuns planering och ingår i dess krisorganisation
 • Arbetar med kvalitetsarbete gentemot brukarna
 • Ansvarar för reformering av regelverk
 • Ansvarar för att informera externt och internt inom verksamhetsområdet