Välj en sida

NVU

Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, bildades 1997 av Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommuner varvid medlemskommunerna gav förbundet fullmakt att sköta de åtaganden som en kommun har när det gäller gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vuxenutbildningen består av olika skolformer: grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning, Svenska för invandrare och Särvux. Förbundet är också huvudman för regionens Lärcentra.

Förbundsdirektionen
Direktionen är utbildningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ. Den har ansvaret för förbundets utveckling och ekonomiska ställning. Förbundsdirektionen består av nio ledamöter och nio ersättare.

Förbundsdirektionens ordförande är:
Ola Wahlsten (S), Fagersta kommun

Direktionen skall leda och följa upp utvecklingen av förbundets verksamhet och ekonomi.

I direktionens ledningsfunktion ingår bl a att

  • utforma de övergripande mål, riktlinjer och ramar för verksamheten som behövs för att utbildningen skall utvecklas enligt de nationella målen för respektive skolform och vad som sägs i förbundsordningen.
  • samråda med medlemskommunernas barn- och utbildningsnämnder i syfte att främja en bra skolgång för regionens ungdomar och ett gott utnyttjande av de resurser som står till skolväsendets förfogande.
  • ta de initiativ och göra de framställningar till statliga myndigheter och till medlemskommunerna som erfordras för verksamhetens utveckling.

Skinnskattebergs kommun är representerad genom
2 ordinarie ledamöter: Staffan Strid (M) och Helena Cederberg (V) samt
2 ersättare: Tobias Jarstorp (L) och Aneth Arvidsson (S)

NVU:s webbplats