Välj en sida

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ledamöterna väljs direkt av kommunmedborgarna, vid allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktiges presidium
Ordförande: Aneth Arvidsson (S)
1:e vice ordförande: Charlotte Jansson (S)
2:e vice ordförande: Elisabeth Åberg (L)

Kommunfullmäktige består under mandatperioden 2018-2022 av 31 ledamöter och 19 ersättare

Ledamöter:
Lena Lovén-Rolén (S)
Carina Sándor  (L)
Ewa Olsson Bergstedt (SD)
Tony Bölja (S)
Charlotte Jansson (S)
Tobias Jarstorp (L)
Oscar Sjöstedt (SD)
Roger Ingvarsson (S)
Bo Öberg (M)
Eva Anderberg (S)
Elisabeth Åberg (L)
Fredrik Skog (V)
Helena Norrby (C)
Birgit Barchiesi (SD)
Lars-Göran Fammé (S)
Sabine Thungren (S)
Anders Nordenbris (L)
Jonny Emtin (SD)
Rolf Sass (S)
Aneth Arvidsson (S)
Vanja Leneklint (L)
Klaus Jesse (S)
Pär Hultman (SD)
Kerstin Delfalk (S)
Sunanne Karlsson (L)
Staffan Strid (M)
Pentti Lahtinen (S)
Sari von Walden (S)
Helena Cederberg (V)
Ulf Kjellin (C)
Solveig Hammarström (L)

Ersättare:
Angelique Nyström (M)
Pernilla Danielsson (M)
Rolf Andersson (C)
Sonja Råberg (C)
Warja Rafik (L)
Anna-Lena Lundén (L)
Jan Lejon (L)
Kjell Andersson (L)
Ann-Christine Andersson (L)
Gabriel Andersson (S)
Helena Nykänen (S)
Elof Engman (S)
Barbara Laaksonen (S)
Per Andersson (S)
Anna Verner (V)
Agneta C. Lundberg (V)
Vesa Koskelainen (SD)
Cecilia Olsson Bergstedt (SD)
Therese Lövdahl (SD)

Kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som skall finnas i kommunen och vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha, utifrån de uppgifter som åligger kommuner enligt lag.

I alla kommuner måste det finnas en kommunstyrelse och en valnämnd samt även en överförmyndarnämnd, om inte en särskild överförmyndare finns vilket är fallet i vår kommun. Men i övrigt står det kommunfullmäktige fritt att bestämma vilka nämnder som skall finnas i kommunen och vilka ansvarsområden de olika nämnderna ska ha. Kommunfullmäktige väljer också de ledamöter som sitter i kommunstyrelsen och de andra nämnderna samt ersättare för dessa.

Kommunfullmäktige skiljer sig från nämnderna på så sätt att kommunfullmäktige inte sysslar med myndighetsutövning kommunfullmäktige därför inte fattar beslut i enskilda fall kommunfullmäktige fattar istället beslut i frågor som är av stor och övergripande betydelse för kommunen som t. ex. budget och skatt samt mål och riktlinjer av olika slag. Innan kommunfullmäktige fattar beslut i en fråga, ska först den nämnd som sysslar med sådana frågor som ärendet handlar om, ge ett förslag till beslut i ärendet.

Kommunfullmäktige sammanträder 5 gånger per år, valår 6 gånger, och sammanträdena är öppna för allmänheten. Allmänheten har också möjlighet att ställa frågor direkt till kommunfullmäktige vid sammanträdet under punkten Allmänhetens frågestund.