Välj en sida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare

Ledamöter
Carina Sándor (L) Ordförande
Helena Norrby (C) 1:e vice ordf
Angélique Nyström (OB)
Elisabeth Åberg (L)
Solveig Hammarström (L)
Vanja Leneklint (L)
Staffan Strid (M)
Lena Lovén-Rolén (S) 2:e vice ordf
Tony Bölja (S)
Aneth Arvidsson (S)
Lars-Göran Fammé (S)
Roger Ingvarsson (S)
Christine Bagger (OB)
Bertil Skog (MP)
Petri Ojala (SD)

Ersättare
Susanne Karlsson (L)
Tobias Jarstorp (L)
Patric Gålbom (OB)
Rolf Andersson, Sillbo (C)
Gunilla Persson (C)
Bo Öberg (M)
Pernilla Danielsson (M)
Pentti Lahtinen (S)
Lars Andersson (S)
Kerstin Delfalk (S)
Eva Anderberg (S)
Ewa Wikström (S)
Helena Cederberg (V)
Anna Werner (V)
Birgit Barchiesi (SD)

Kommunstyrelsen sammanträder nio till tio gånger per år och sammanträdena är öppna för allmänheten i den mån ej sekretessbelagda ärenden behandlas.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.
Kommunstyrelsen har ansvaret för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen ansvarar även för tillsyn och tillståndsgivning enligt alkohol- och tobakslagen. Kommunstyrelsens ansvar omfattar även personalpolitik, övriga personalfrågor, kommunal administration, integrationsfrågor, vänortsfrågor samt medlemskap i samarbetsorganisationer.
Kommunstyrelsen har även hand om ärenden som rör översikts- och detaljplaner, fastigheter, anläggningar, exploateringsverksamhet samt entreprenader och projekteringar inom detta område. Dessutom handhar kommunstyrelsen ärenden som rör näringsliv, arbetsmarknad, besöksnäring, turism, boende, folkhälsa och kommunikation, kultur- och fritidsfrågor samt i övrigt de uppgifter som inte uppdragits åt annan nämnd.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och personregisteransvarig för de personregister som kommunstyrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. Kommunstyrelsen svarar även för kommunens anslagstavla. Det åligger även kommunstyrelsen att främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen och styrelsen ska verka för ett näringslivsvänligt klimat. Kommunstyrelsen har vidare hand om kommunens centrala informationsverksamhet och administration av kommunfullmäktiges handlingar.

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige och ger ett förslag till beslut samt verkställer kommunfullmäktiges beslut.