Välj en sida

Ledningsutskott

Kommunstyrelsens ledningsutskott består av 5 ledamöter och 2 ersättare

Ledamöter
Carina Sándor (L), ordf
Helena Norrby (C), vice ordf
Staffan Strid (M)
Lena Lovén-Rolén (S)
Tony Bölja (S)

Ersättare
Roger Ingvarsson (S)
Vakant (L)

Ledningsutskottet är beredande organ för kommunstyrelsen i övergripande frågor som rör ekonomi och finans, personal- och utveckling, samt i övriga ärenden som inte bereds i annat utskott. Ledningsutskottet är tillika krisledningsnämnd och budgetberedning och ansvarar för uppföljning och utvärdering av kommunens totala verksamhet.