Välj en sida

Vård- och omsorgsutskott

Vård- och omsorgsutskottet består av fem ledamöter och två ersättare:

Ledamöter
Danielsson, Pernilla (M), 1:e vice ordförande
Delfalk, Kerstin (S)
Ingvarsson, Roger (S)
Norrby, Helena (C), Ordförande
Nyström, Angelique (L)

Ersättare
Anderberg, Eva (S)
Karlsson. Susanne (L)

Vård- och omsorgsutskottet är beredande organ till kommunstyrelsen för ärenden som berör socialtjänst, öppna verksamheter, äldre- och handikappomsorg, integration samt arbetsmarknadsåtgärder. Utskottet har, på delegation från kommunstyrelsen, myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen (SOL), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om vård av unga (LVU) och lagen om stöd och service (LSS).