Välj en sida

Valnämnden

Valnämnden består av 5 ledamöter och 2 ersättare

Ledamöter till och med 2018-12-31
Elisabeth Åberg (L) Orförande
Rolf Andersson, Sillbo (C) Vice ordf
Leif Fredriksson (S)
Birgit Holmqvist (S)
Elisabeth Skog (V)

Ersättare till och med 2018-12-31
Kristina Bergstedt (L)
Jan Ole Björkbacka (S)

Valnämnden ansvarar för den praktiska hanteringen kring de allmänna valen till kommun, landsting, riksdag och EU-parlament. Deras arbete finns reglerat i vallagen (SFS 2006:837).

Till valnämndens uppgifter hör bl.a. att utse röstmottagare i vallokaler och röstningslokaler, organisera förtidsröstningen, ordna med vallokaler och röstmottagningar samt tillhandahålla valmaterial. Nämnden genomför även den preliminära rösträkningen och inrapporteringen av valresultaten på valkvällen sedan vallokalerna stängts.

Valnämnden är den lokala valmyndigheten och sköter sina uppgifter i nära samarbete med länsstyrelsen.

Valnämnden sammanträder huvudsakligen inför och under valår; vid de allmänna valen i september vart fjärde år, vid val till Europaparlamentet i juni vart femte år och vid eventuella folkomröstningar.