Välj en sida

Valnämnden

Valnämnden består av fem ledamöter och två ersättare:

Ledamöter till och med 2018-12-31
Andersson, Rolf Sillbo (C), 1:e vice ordförande
Fredriksson, Leif (S)
Holmqvist, Birgit (S)
Skog, Elisabeth (V)
Åberg, Elisabeth (L), Ordförande

Ersättare till och med 2018-12-31
Bergstedt, Kristina (L)
Björkbacka, Jan Ole (S)

Valnämnden ansvarar för den praktiska hanteringen kring de allmänna valen till kommun, landsting, riksdag och EU-parlament. Deras arbete finns reglerat i vallagen (SFS 2006:837).

Till valnämndens uppgifter hör bland annat att utse röstmottagare i vallokaler och röstningslokaler, organisera förtidsröstningen, ordna med vallokaler och röstmottagningar samt tillhandahålla valmaterial. Nämnden genomför även den preliminära rösträkningen och inrapporteringen av valresultaten på valkvällen sedan vallokalerna stängts.

Valnämnden är den lokala valmyndigheten och sköter sina uppgifter i nära samarbete med länsstyrelsen.

Valnämnden sammanträder huvudsakligen inför och under valår, vid de allmänna valen i september vart fjärde år, vid val till Europaparlamentet i juni vart femte år och vid eventuella folkomröstningar.